เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ INFINIX

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆของ infinix จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น ระยะเวลารับประกันตัวเครื่องโทรศัพท์ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ ("Warranty Period").

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ไม่รับประกัน

การรับประกันนี้ไม่สามารถใช้ได้

1.   ผลิตภัณฑ์ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ infinix แม้ว่าสินค้านั้นจะบรรจุหรือขายกับผลิตภัณฑ์ infinix ผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อาจให้การรับประกันโดยตรง-.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

2.   ิ้นส่วนประกอบ ที่เสื่อมตามกาลใช้งาน เช่นแบตเตอรี่ หรือแผ่นฟิล์ม ป้องกันรอยขูด

3.   รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

4.   อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

5.   อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด และ/หรือ การใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือใช้งาน

6.   อาการเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการ (รวมถึงการ Upgrade และ การแกะเครื่องซ่อม) จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ศูนย์ซ่อมของ Infinix รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากการส่งข้อความ, การโหลดภาพและเสียง, เสียหายจากเหงื่อ, การทำความสะอาดเครื่องและการใช้งานผิดประเภท

7.   การซ่อมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและอะไหล่ ที่ได้รับการแก้ไขในสภาพที่เทียบเท่าของใหม

8.   การสึกหรอ โดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อนและภัยจากสัตว์ หรือแมลงกัดแทะ

9.   หมายเลขเครื่อง (Serial number) ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย หลุดหรือ ลอกออกจากตัวเครื่อง และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใด

10.   ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

ความรับผิดชอบของคุณ

ก่อนนำเครื่องส่งซ่อม เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะ backup และ ลบข้อมูลส่วนตัว สำหรับข้อมูลที่ลูกค้าต้องการปกป้องหรือเป็นความลับ และ ปลดล๊อคการตั้งค่าความปลอดภัย

Infinix และศูนย์ซ่อมจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการสูญหายของข้อมูล

ข้อควรระวัง: ห้ามแยกส่วนหรือเปิดภายในเครื่อง เพราะ การแกะและแยกส่วนนั้น อาจทำให้เกิดอันตราย การกระทำดังกล่าวจะไม่อยู่ในประกัน