Uslovi korišćenja kompanije INFINIX

Poslednji put ažurirano: 1. juna 2021. godine

Preambula

Dobrodošli u INFINIX!

INFINIX MOBILITY LIMITED i njena globalna povezana pravna lica (u daljem tekstu: „INFINIX“, „mi“, „nas“ ili „naš“) Vas ovim podsećaju da pročitate i shvatite ove Uslove korišćenja (u daljem tekstu: „ovaj Ugovor“). Ovaj dokument predstavlja pravni ugovor između Vas i kompanije INFINIX, kojim se uređuje Vaše korišćenje INFINIX Softvera, Usluga i svih karakteristika i funkcija u okviru njih, kao i bilo kog povezanog veb-sajta ili ponude putem interneta, bilo da im pristupate putem računara ili mobilnog uređaja, ili putem neke druge tehnologije, na neki drugi način ili nekim drugim sredstvom. U cilju adekvatne upotrebe INFINIX sistema i softvera (u daljem tekstu zajednički imenovani kao: „Softver“) i INFINIX usluga (u daljem tekstu zajednički imenovane kao: „Usluge“), molimo Vas da, pre nego što počnete da koristite svoj INFINIX uređaj ili preuzmete Softver pomenut u ovom Ugovoru, pažljivo pročitate i u potpunosti shvatite ovde navedene uslove i odredbe, a posebno Odricanje od odgovornosti, Ograničenje odgovornosti, Politiku privatnosti, Pravila korišćenja, Merodavno pravo, Rešavanje sporova i druge odeljke koji mogu biti podebljani ili napisani velikim slovima kako bi Vam privukli pažnju.

1. Prihvatanje ovog Ugovora

1.1 Preuzimanjem, instaliranjem, klikom na taster „registruj se“ ili „slažem se“ i/ili pristupanjem INFINIX Uređaju, Softveru ili Uslugama ili njihovim korišćenjem, saglasni ste da ćete postupati u skladu sa ovim Ugovorom, kao i da se obavezujete odredbama ovog Ugovora. Ukoliko se ne saglasite sa odredbama ovog Ugovora, možda nećete moći da pristupite ili koristite INFINIX Softver ili Uslugu.

1.2 INFINIX Softver i Usluga nisu namenjeni niti usmereni na decu uzrasta mlađeg od 14 godina (ili uzrasta kada se osoba smatra „detetom“ pod jurisdikcijom države u kojoj koristite INFINIX Softver ili Usluge). Ukoliko imate manje od 14 godina, možda nećete moći da koristite INFINIX Softver ili Uslugu, niti da kompaniji INFINIX ostavite bilo kakve podatke o ličnosti koji omogućavaju Vašu identifikaciju. Ukoliko imate 14 ili više godina, ali ne više od 18 (ili ispod starosne granice punoletnosti pod jurisdikcijom države u kojoj koristite INFINIX Softver ili Uslugu), čime se imate smatrati „Maloletnim licem“, smatraće se da ste ovaj Ugovor pročitali sa svojim roditeljem ili zakonskim starateljem i da ste Vi i Vaš roditelj ili staratelj shvatili i saglasili se sa ovim Ugovorom. Ukoliko ste roditelj ili staratelj koji Maloletnom licu dozvoljava korišćenje INFINIX Usluga, saglasni ste da ćete: (i) nadzirati Maloletno lice prilikom korišćenja INFINIX Softvera i Usluga; (ii) preuzeti odgovornost za sve rizike povezane sa korišćenjem INFINIX Softvera i Usluga od strane Maloletnog lica, uključujući prenos sadržaja na i sa aplikacija trećih strana putem interneta; (iii) preuzeti svaku odgovornost nastalu korišćenjem INFINIX Softvera i Usluga od strane Maloletnog lica; (iv) se uveriti u tačnost i istinitost svih informacija koje Maloletno lice dostavi; i (v) preuzeti odgovornost i obavezati se ovim Ugovorom u vezi sa pristupanjem INFINIX Softveru i Uslugama i njihovim korišćenjem od strane Maloletnog lica.

1.3 U cilju unapređenja Vašeg korisničkog iskustva ili poboljšanja bezbednosnih performansi proizvoda, nastavićemo da naporno radimo kako bismo razvili novi softver i usluge i blagovremeno Vam ponudili softverska ažuriranja (uključujući, bez ograničenja, nadogradnju, modifikovanje i funkcionalno usavršavanje softverskih verzija) ili popravke. Kompanija INFINIX može zadržati pravo izmene ovog Ugovora prema potrebi, a u skladu sa merodavnim pravom i propisima. Ažurirani Ugovor menja originalni Ugovor i stupa na snagu nakon isteka perioda definisanog merodavnim pravom. Ukoliko u okviru merodavnog prava ne postoji posebni propis kojim se ovo reguliše, Ugovor će stupiti na snagu datumom njegovog obnavljanja. Ažurirani Ugovor će biti predstavljen na odgovarajućem zvaničnom veb-sajtu INFINIX Usluga, kako biste u svakom trenutku mogli da ga pregledate. Ukoliko nastavite da pristupate ili koristite INFINIX Softver ili Usluge, smatraće se da ste pročitali ažurirani Ugovor i da ste saglasni sa činjenicom da ste obavezani njime. Ukoliko ne prihvatate ažurirani Ugovor, molimo Vas da prestanete da koristite INFINIX Softver ili Usluge.

2. Korišćenje prema neekskluzivnoj licenci

Prema uslovima i odredbama ovog Ugovora, kompanija INFINIX Vam pruža ličnu, opozivu, ograničenu licencu za pristup i korišćenje ovog Softvera i Usluge, pri čemu pomenuta licenca nije ekskluzivna i ne može se podlicencirati. Dozvoljeno Vam je da Softver i Usluge instalirate, koristite, prikazujete, i pokrećete na INFINIX uređaju u nekomercijalne svrhe.

2.1 INFINIX sistem: označava prilagođeni operativni sistem koji je u vlasništvu kompanije INFINIX i koji je samostalno razvijen od strane iste kompanije na osnovu Google Android operativnog sistema ili operativnog sistema nekog drugog brenda. Vlasništvo kompanije INFINIX nad sistemom podrazumeva: (i) informacije uključujući, bez ograničenja, šifre pohranjene na uređaju ili nekom drugom ugrađenom softveru, dokumenta, interfejse, sadržaje i fontove koji su Vam dostupni putem INFINIX uređaja, kao i sav materijal zaštićen autorskim pravom kompanije INFINIX ili njenog davaoca licence; (ii) ažuriranja ili nadogradnje softvera opisanih pod tačkom (i).

2.2 Ovaj Softver: označava sistemsku aplikaciju samostalno razvijenu od strane kompanije INFINIX, koja se isporučuje zajedno sa INFINIX sistemom.

2.3 Ova Usluga: označava razne povezane usluge koje kompanija INFINIX korisnicima pruža putem ovog Softvera.

2.3.1 Omogućeno Vam je korišćenje pretraživača, aplikacije za snimanje, kalkulatora, aplikacija za vremenske podatke, upravljanje fajlovima i preuzimanje, beležnice, telefona, aplikacije za upravljanje SMS porukama, kamere, aplikacije za fotografije, adresara, Bluetooth veze i ostalih funkcija. Određene pružene usluge zavise od INFINIX uređaja koji ste kupili;

2.3.2 Ovu Uslugu možete koristiti putem mobilnih telefona, tableta i drugih terminalnih uređaja kompanije INFINIX. Istovremeno, kompanija INFINIX će nastaviti da obogaćuje asortiman terminalnih uređaja za korisnike ovih Usluga.

2.3.3 Prilikom upotrebe INFINIX uređaja, određeni softveri i usluge imaju zasebne korisničke ugovore ili funkcionišu prema drugačijim pravilima. Pažljivo ih pročitajte pre upotrebe gorepomenutih softvera ili usluga.

3. Intelektualna svojina; Vlasništvo

INFINIX zadržava prava na intelektualnu svojinu nad ovim Softverom i Uslugama, kao i nad kompletnim povezanim informativnim sadržajem (uključujući, bez ograničenja, dizajn korisničkog interfejsa, slike, fontove, audio fajlove, itd.), kao i sva prava koja Vam nisu izričito dodeljena. Gorepomenuta prava intelektualne svojine koja uključuju, bez ograničenja, autorska prava, zaštitni znak, i patentna prava, su zaštićena važećim pravima intelektualne svojine, zakonom o suzbijanju nelojalne konkurencije i drugim zasebnim zakonima, propisima i relevantnim međunarodnim ugovorima. Za pitanja za koja u ovom Ugovoru nije dato izričito ovlašćenje, kao što su komercijalna prodaja, umnožavanje i odobrenje izdato bilo kojoj trećoj strani, a u svrhe upotrebe ovog Softvera, trebalo bi da zasebno pribavite zvanično pisano odobrenje od kompanije INFINIX.

4. Ograničenja u vezi sa upotrebom ovog Softvera i Usluga

4.1 Prilikom upotrebe ovog Softvera i Usluga, nećete preduzimati nijednu od sledećih aktivnosti, uključujući, bez ograničenja:

4.1.1 Objavljivanje, prenošenje, distribuiranje ili čuvanje sadržaja kojima se krše zakoni i propisi, politike, javni poredak i dobri običaji, kao i društvena etika, poput uvreda, kleveta, nasilja ili povrede religijskih osećanja itd.; objavljivanje, prenošenje, distribuiranje ili čuvanje fabrikovanih informacija ili reklamnih informacija u svrhu obmanjivanja ili zavaravanja drugih;

4.1.2 Zakupljivanje, iznajmljivanje, umnožavanje, menjanje, linkovanje, ponovno štampanje, kompajliranje, izdavanje ili objavljivanje ovog Softvera i slični postupci;

4.1.3 „Jailbreaking“, primenivanje obrnutog inženjeringa, rasklapanje, dekompajliranje, ili svaki drugi pokušaj uništavanja ovog Softvera; ili pristupanje ovom Softveru ili njegovo narušavanje upotrebom plugin-ova, tagon-ova, ili alata/usluga trećih strana koje nisu ovlašćene od strane kompanije INFINIX;

4.1.4 Umnožavanje, menjanje, dodavanje, brisanje ili mauntovanje podataka iz Softvera, podataka unesenih u bilo koju terminalnu memoriju prilikom rada Softvera, interaktivnih podataka o klijentu i serveru prilikom rada Softvera, i sistemskih podataka neophodnih za rad Softvera, ili kreiranje bilo kakvih izvedenih dela na osnovu navedenih podataka; ili dodavanje, brisanje ili menjanje funkcija ili radnog učinka softvera menjanjem ili fabrikovanjem uputstava i podataka koji se javljaju prilikom rada softvera; ili korišćenje ili javno distribuiranje softvera i metode korišćene u gorenavedene, bilo komercijalne ili neke druge, svrhe;

4.1.5 Sprovođenje drugih postupaka kojima se krše zakoni i propisi, politike, javni poredak i dobri običaji, kao i društvena etika, ili postupaka koji nisu ovlašćeni od strane kompanije INFINIX u pisanom obliku.

4.2 Zabranjeno Vam je da činite i saglasni ste da nećete činiti, niti ohrabrivati druge da čine sledeće: umnožavati (izuzev kada je to izričito dozvoljeno ovim Ugovorom), dekompajlirati, primenjivati obrnuti inženjering, rasklapati, derivirati izvorne kodove, dešifrirati ili prepravljati INFINIX Softver ili bilo koju uslugu pruženu putem INFINIX Softvera ili bilo kog njegovog dela, ili kreirati izvedena dela na osnovu istih (izuzev ukoliko i samo u onoj meri u kojoj je bilo koje navedeno ograničenje zabranjeno merodavnim pravom ili uslovima licenciranja kojima se uređuje korišćenje „open source“ komponenata koje mogu biti uključene uz INFINIX Softver). Saglasni ste da nećete uklanjati, prikrivati ili menjati bilo koje vlasničke oznake (uključujući oznake sa zaštitnim znakom i obaveštenja o autorskom pravu), koje mogu biti pričvršćene na ili sadržane u INFINIX Softveru.

5. Pravila korišćenja ovog Softvera i Usluga

5.1 Shvatate i saglasni ste da, kada odlučite da koristite INFINIX uređaj, treba da poštujete prava i obaveze propisane ovim Ugovorom.

5.2 S obzirom na to da kompanija INFINIX može da razvije veći broj verzija softvera za različite uređaje, trebalo bi da, prilikom preuzimanja, izaberete odgovarajući softver i da pratite savete za pravilno instaliranje.

5.3 U cilju pružanja usluga unapređenog kvaliteta i bezbednosti, kompanija INFINIX Vam može preporučiti da instalirate druge softvere prilikom instaliranja ovog Softvera. Na Vama je da odlučite da li ćete ih instalirati ili ne.

5.4 Shvatate i saglasni ste da kompanija INFINIX može suspendovati ili obustaviti korišćenje Softvera i pružanje Usluga na osnovu naših planova o poslovnom razvoju ili ukoliko se tako nešto zahteva od strane sudskih, regulatornih i nadzornih organa.

5.5 Izuzev u slučajevima kada to dozvoljava važeći zakon i uz pisano ovlašćenje kompanije INFINIX, zabranjena Vam je upotreba ili bilo kakvo eksportovanje ili re-eksportovanje INFINIX Softvera i Usluga.

6. Razmatranje Vaše upotrebe ovog Softvera i Usluga

U svemu shvatate i saglasni ste kako sledi: prilikom korišćenja određene usluge u okviru ovog Softvera, mogu se zahtevati informacije o relevantnim odobrenjima i interfejsima na Vašem uređaju, a u cilju aktiviranja odgovarajućih funkcija, dok za se za određene usluge može zahtevati zaključenje zasebnog korisničkog ugovora. Pre nego što počnete da koristite ovu uslugu, pažljivo pročitajte gorenavedene relevantne ugovore i pravila.

6.2 Kompanija INFINIX ima pravo da Vam prikazuje bilo koju vrstu informacija prilikom pružanja ovih Usluga, uključujući, bez ograničenja, obaveštenja u vezi sa ovlašćenjem, reklamne informacije i promotivne informacije itd. Informacije se mogu javljati u formi sistemskih poruka ili iskačućih prozora. Ukoliko niste saglasni da dobijate određene informacije, konkretnu uslugu možete otkazati, što na kraju za rezultat može imati nedostupnost relevantne funkcije u okviru usluge;

6.3 Shvatate i saglasni ste kako sledi: Kompanija INFINIX će uložiti komercijalno razumne napore da zaštiti Vašu bezbednost u smislu čuvanja podataka prilikom Vaše upotrebe ove Usluge, ali kompanija INFINIX ne može da pruži apsolutnu garanciju, koja se, bez ograničenja, odnosi na sledeće situacije:

6.3.1 U maksimalnoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, kompanija INFINIX nije odgovorna za Vaše brisanje ili nemogućnost čuvanja relevantnih podataka na ovom Softveru i Uslugama;

6.3.2 Kompanija INFINIX će čuvati podatke u skladu sa minimalnim periodom čuvanja podataka neophodnim za razvoj poslovanja, izuzev u slučaju Vaše saglasnosti da se period čuvanja podataka produži ili u nekom drugom zakonom dozvoljenom slučaju. Osim toga, kompanija INFINIX ima pravo da odredi, prema sopstvenom nahođenju, maksimalni kapacitet memorije za čuvanje podataka u okviru INFINIX Uređaja ili ovog Softvera. Koristeći ovaj Softver i Uslugu, možete samostalno napraviti rezervne kopije relevantnih podataka u skladu sa sopstvenim potrebama;

6.4 Prilikom korišćenja ove Usluge, konkretni sadržaj koji je prikazan može se razlikovati zavisno od verzije Softvera koji koristite. Shvatate i saglasni ste kako sledi: prilikom upotrebe određene verzije ovog Softvera ili pristupanja relevantnim stranicama aplikacije razvijene od strane kompanije INFINIX, a u cilju unapređenja iskustva prilikom pružanja usluge, neophodni podaci, poput lokacije instalacije, veličine i korisničkog interfejsa aplikacije instalirane na Vašem terminalnom uređaju, mogu se podešavati, zavisno od realne verzije omogućene od strane kompanije INFINIX.

6.5 U svemu shvatate i saglasni ste da ćete, u slučaju potrebe za registrovanjem naloga prilikom upotrebe ovog Softvera, snositi odgovornost za adekvatno održavanje bezbednosti u vezi sa informacijama o registrovanom nalogu i lozinki za nalog, i da ćete snositi ogovornost za sve postupke u okviru naloga koji ste registrovali na INFINIX uređaju, uključujući kompletan sadržaj koji budete objavili i sve posledice koje iz istog budu proizašle.

6.6 Samostalno ćete procenjivati sadržaje kojima imate pristup prilikom korišćenja ove Usluge i sami snositi rizike nastale upotrebom pomenutih sadržaja, uključujući rizike nastale zavisno od tačnosti, potpunosti ili korisnosti sadržaja. Kompanija INFINIX nije u mogućnosti da snosi, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakve gubitke ili štetu koju budete pretrpeli zbog gorenavedenih rizika.

6.7 Ukoliko kompanija INFINIX sazna ili dobije prijavu od drugih lica da ste prekršili uslove ovog Ugovora, kompanija INFINIX će imati pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja: izbriše i zaštiti relevantne sadržaje; suspenduje ili obustavi Vašu upotrebu odgovarajućeg INFINIX naloga ili kompletne Usluge; istraži zakonsku odgovornost i preduzme ostale mere. Ukoliko prekršite bilo koji od uslova navedenih u ovom Ugovoru, i time nanesete štetu bilo kojoj trećoj strani, isključivo Vi sami ćete snositi kompletnu odgovornost proizašlu iz pomenute situacije i kompaniji INFINIX ćete nadomestiti sve gubitke koje kompanija INFINIX bude pretrpela zbog pomenute situacije (uključujući, bez ograničenja, moguće administrativne sankcije, advokatske honorare i troškove istrage i prikupljanja dokaznog materijala).

 

7. Ažuriranja ovog Ugovora

U cilju unapređenja načina pružanja relevantnih Usluga i garancije bezbednosti ovog Softvera, ovaj Softver i relevantne Usluge možemo povremeno ažurirati (uključujući, bez ograničenja, menjanje softvera, nadogradnju softvera, delimično onemogućavanje funkcija, jačanje funkcija, razvoj novih usluga, zamenu softvera i unapređenje funkcija). Zavisno od Vaših potreba, možete odlučiti da li želite da nadogradite odgovarajuću verziju softvera. U cilju unapređenja Vašeg iskustva vezano za bolju uslugu putem INFINIX uređaja, a u skladu sa merodavnim pravom, ovaj Softver može omogućavati automatsku nadogradnju i funkciju ažuriranja kao podrazumevano podešavanje. Ovu funkciju možete omogućiti u softverskim podešavanjima. U slučaju pomenutih ažuriranja, od nas ćete biti na odgovarajući način obavešteni (uključujući, bez ograničenja, sistemske notifikacije, poruke na veb-sajtu, najave, notifikacije o ažuriranju prodavnice aplikacija itd.), pri čemu imate pravo da izaberete da li prihvatate ažuriranu verziju. Postupak ažuriranja na najnoviju verziju može unaprediti Vaše korisničko iskustvo. Ukoliko odlučite da ne prihvatite ažuriranu verziju koju Vam pruža kompanija INFINIX, shvatate da time Softver možete izložiti ozbiljnom bezbednosnom riziku ili učiniti da Softver bude neupotrebljiv ili nestabilan. Usled neažuriranja softvera, određene funkcije Softvera mogu biti ograničene ili mogu postati neupotrebljive.

 

8. Softver i Usluge koje pružaju treće strane

8.1 Kako bismo Vam olakšali upotrebu INFINIX uređaja, ovaj Softver ili ova Usluga se može poslužiti softverom ili uslugama trećih strana, a rezultate takve upotrebe i pristupanja pruža pomenuta treća strana (uključujući, bez ograničenja, usluge i sadržaje koje omogućava treća strana, a na koje prelazite putem ovog Softvera, ove Usluge, ili kojima pristup ima pomenuta treća strana putem otvorene platforme kompanije INFINIX). Pored toga što ćete postupati u skladu sa uslovima ovog Ugovora, poštovaćete i korisničke ugovore sa trećim stranama, a u smislu korišćenja softvera ili usluga trećih strana na INFINIX uređaju. Kompanija INFINIX ne može garantovati za bezbednost, tačnost i validnost usluga i sadržaja koje pružaju treće strane, kao ni za druge neizvesne rizike, a Vi ćete jedini snositi posledice pomenutih rizika i odgovornosti nastalih s tim u vezi.

8.2 Bilo da su softveri ili usluge trećih strana prethodno instalirani na INFINIX uređaju ili da ste ih sami aktivirali ili se na njih prijavili, shvatate i saglasni ste da kompanija INFINIX odbacuje sve izričite ili podrazumevane garancije u smislu bezbednosti, tačnosti i validnosti usluga i sadržaja koje pružaju treće strane, kao i drugih neizvesnih rizika.

8.3 Sve sporove nastale između Vas i gorenavedenih pružaoca usluga korišćenja softvera i usluga trećih strana rešavaćete međusobno Vi i pomenute treće strane, pri čemu ćete Vi preuzeti relevantne odgovornosti, ukoliko ih ima.

9. Naknade i reklame

Iako Vam je korišćenje ovog Softvera i Usluga trenutno ponuđeno besplatno, shvatate i saglasni ste da postoji mogućnost da ćete, prilikom uzastopnog obnavljanja naše Usluge, ipak morati da platite za neki deo Softvera ili Usluge koje Vam pruža kompanija INFINIX. Kompanija INFINIX zadržava pravo da ubuduće svojoj Usluzi doda funkcije i funkcionalnosti čija se upotreba naplaćuje. Takođe, kompanija INFINIX zadržava pravo da Vam prikazuje reklame u vezi sa INFINIX Softverom i Uslugom. Direktno ćemo Vas obavestiti ukoliko u okviru ovog Softvera postoji bilo kakav softver ili usluga koja se plaća, i to pre nego što počnete da je koristite, tako da ćete moći da odlučite da li ćete prihvatiti ili koristiti pomenuti softver ili uslugu koja se plaća. Molimo vas da tada pomenuti softver ili uslugu koja se plaća koristite u skladu sa našim uputstvima (uključujući, bez ograničenja, standarde naplaćivanja usluga, uslove plaćanja i pravila korišćenja usluga). Pomenuti softver i usluge koji se plaćaju možete koristiti nakon što se izričito saglasite sa relevantnim pravilima i ukoliko ste voljni da platite pomenutu naknadu.

Korišćenje ovog Softvera i Usluge za rezultat će imati troškove u vezi sa Vašim uređajem, kapacitetom prenosa podataka, saobraćajem i ostalim resursima. Troškove naknada za gorepomenute resurse, poput kupovine INFINIX uređaja, naknada za pristup internetu, naknada za slanje SMS poruka i plaćanje usluga sa dodatom vrednošću u okviru ovog Softvera, snosićete sami.

10. Politika privatnosti

Prilikom Vašeg korišćenja INFINIX Uređaja, Softvera i Usluga, kompanija INFINIX će možda morati da pristupi prikupljanju podataka o ličnosti kako bi Vam pružila Usluge. Kompanija INFINIX u velikoj meri obraća pažnju na zaštitu Vaših podataka o ličnosti i sačinila je Politiku privatnosti kompanije INFINIX u kojoj su navedene detaljne informacije o načinu na koji kompanija INFINIX prikuplja, koristi, čuva, prenosi i obelodanjuje Vaše podatke o ličnosti. Preuzimanjem, instaliranjem ili korišćenjem Usluga, saglasni ste da se obavezujete uslovima navedenim u ovom Ugovoru i njegovoj Politici privatnosti, a kompanija INFINIX će Vašu privatnost štititi u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

11. Raskid i povreda Ugovora

Kompanija INFINIX ima pravo da proceni da li je Vaše ponašanje usklađeno sa uslovima ovog Ugovora. Ukoliko se smatra da ste povredili odgovarajuće zakone i propise ili da ne poštujete uslove i odredbe ovog Ugovora ili povezanih pravilnika, a zavisno od ozbiljnosti povrede, kompanija INFINIX i njeni davaoci licence imaju pravo da, bez prethodnog obaveštenja, izbrišu sadržaj kojim se krše pomenuti propisi, da ograniče, suspenduju ili obustave Vaše korišćenje INFINIX Softvera i Usluga, kao i da preduzmu sve druge mere koje kompanija INFINIX bude smatrala prikladnim. A Vi ćete se smatrati odgovornim za svoje neusklađeno ponašanje. Nakon raskida Ugovora, morate odmah prestati da koristite ovaj Softver i Uslugu, i izbrisati celokupni Softver, kao i povezani materijal, koji je prethodno kopiran i/ili instaliran na Vašem INFINIX uređaju.

12. Obeštećenje

Pružićete obeštećenje i osloboditi obaveze i odgovornosti kompaniju INFINIX, njenu matičnu kompaniju, podređena društva i povezana pravna lica, kao i sve njihove službenike, direktore, agente i zaposlene, i sve strane koje postupaju u ime kompanije INFINIX, od svakog pojedinačnog i svih odštetnih zahteva trećih strana, tužbi, odgovornosti, gubitaka, šteta, presuda, troškova i izdataka, uključujući razumne iznose advokatskih honorara (zajednički imenovanih kao: „Zahtevi“), koji nastanu kao rezultat (i) svakog korišćenja INFINIX Usluga ili proizvoda koji se javljaju u okviru INFINIX Usluga od strane Vas samih ili bilo kog drugog lica, a koje nije u skladu sa uslovima ovog Ugovora; (ii) svakog kršenja ovog Ugovora od strane Vas samih ili bilo kog drugog lica kome dozvolite da koristi INFINIX Usluge; ili (iii) svake povrede bilo kog zakona, propisa ili prava bilo koje treće strane od strane Vas samih ili bilo kog drugog lica kome dozvolite da koristi INFINIX Usluge ili proizvode koji se javljaju u okviru INFINIX Usluga.

13. ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI

13.1 ODRICANJE OD GARANCIJE. U MAKSIMALNOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, INFINIX SOFTVER I USLUGE SE PRUŽAJU „TAKVE KAKVE JESU“ I „PREMA DOSTUPNOSTI“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI JEMSTAVA BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMEVANIH ILI ZAKONOM PROPISANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJE (UKOLIKO POSTOJE) PODRAZUMEVANE GARANCIJE, OBAVEZE ILI USLOVE U SMISLU PODESNOSTI ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI ODGOVORA, REZULTATA, PROFESIONALNOG RADA, NEDOSTATKA VIRUSA I NEDOSTATKA NEMARA, A SVE U SMISLU OVOG SOFTVERA I USLUGA.

13.2 OVAJ SOFTVER NE SADRŽI NIKAKVE ZLONAMERNE KODOVE NAPRAVLJENE DA UNIŠTE PODATKE SA VAŠEG UREĐAJA ILI DA PRIBAVE VAŠE PRIVATNE PODATKE. KOMPANIJA INFINIX ĆE TAKOĐE DATI SVE OD SEBE DA OSIGURA BEZBEDAN, BRZI, DELOTVORAN, TAČAN, POUZDAN I KONTINUALNI RAD OVOG SOFTVERA I USLUGE, ALI, S OBZIROM NA OGRANIČENJA POSTOJEĆE TEHNOLOGIJE, NA OVAJ SOFTVER I POVEZANU USLUGU MOGU DA UTIČU RAZNI NESTALNI FAKTORI, PA KOMPANIJA INFINIX NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE NITI JEMSTVA DA JE SOFTVER KOMPATIBILAN SA SVIM SOFTVERSKIM I HADRVERSKIM SISTEMIMA, NITI DA NEMA NIKAKVIH GREŠAKA, DA MOŽE DA RADI BEZ PREKIDA, NITI DA SVE GREŠKE U OKVIRU SOFTVERA ILI POVEZANE USLUGE MOGU BITI ISPRAVLJENE. U SLUČAJEVIMA POPUT NEKOMPATIBILNOSTI ILI NEPRAVILNOSTI U RADU SOFTVERA, KONTAKTIRAJTE NAS RADI TEHNIČKE PODRŠKE. U SLUČAJU DA PROBLEM SA KOMPATIBILNOŠĆU NIJE MOGUĆE REŠITI, MOŽETE IZBRISATI OVAJ SOFTVER. U MAKSIMALNOM MOGUĆEM OPSEGU DOZVOLJENOM MERODAVNIM PRAVOM, KOMPANIJA INFINIX JE OSLOBOĐENA OBAVEZE U VEZI SA BILO KOJIM OD VAŠIH, OVIM PROUZROKOVANIH, GUBITAKA.

14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U MERI U KOJOJ TO NIJE ZABRANJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, KOMPANIJA INFINIX, NJENA POVEZANA PRAVNA LICA, VIŠI MENADŽMENT, DIREKTORI, ZAPOSLENI ILI AGENTI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM NI ZA KAKVA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA, POSEBNA, POSLEDIČNA NITI KAZNENA OŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, OŠTEĆENJA USLED GUBITKA PROFITA, UGLEDA NA TRŽIŠTU, UPOTREBE, PODATAKA, PREKIDA U POSLOVANJU ILI BILO KOJIH DRUGIH NEMATERIJALNIH OŠTEĆENJA ILI GUBITAKA PROIZAŠLIH IZ SLEDEĆIH RAZLOGA, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE DO NJIH DOŠLO I BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI (OBLIGACIONO ILI BILO KOJE DRUGO PRAVO), PA ČAK I UKOLIKO JE KOMPANIJA INFINIX OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA POMENUTIH OŠTEĆENJA: (i) MOGUĆNOSTI ILI NEMOGUĆNOSTI DA KORISTITE USLUGU; (ii) NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI IZMENE VAŠIH PRENOSA ILI PODATAKA; (iii) BRISANJA, OŠTEĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE VAŠIH PRENOSA ILI PODATAKA U OKVIRU ILI PUTEM USLUGE; (iv) IZJAVA ILI PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE, KOJI SE ODNOSE NA USLUGU; I (v) BILO KOJE DRUGO PITANJE KOJE SE ODNOSI NA USLUGU. ODREĐENE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE OD NITI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA LIČNU POVREDU ILI ZA SLUČAJNO ILI POSLEDIČNO OŠTEĆENJE, PA SE OVO OGRANIČENJE NE MORA PRIMENJIVATI NA VAS.

ISTOVREMENO, MAKSIMALNI IZNOS NADOKNADE ZA SVE VAŠE GUBITKE KOJU POKRIVA KOMPANIJA INFINIX NEĆE BITI VIŠI OD IZNOSA KOJI STE PLATILI RADI KORIŠĆENJA/KUPOVINE ODGOVARAJUĆEG INFINIX UREĐAJA, SOFTVERA ILI USLUGA (UKOLIKO JE U PITANJU USLUGA KOJA SE NAPLAĆUJE) TOKOM PERIODA OD 12 MESECI PRE DATUMA PODNOŠENJA ODŠTETNOG ZAHTEVA. UKOLIKO ZAKON U VAŠEM REGIONU NE DOZVOLJAVA OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PUTEM UGOVORA, U POMENUTOM SLUČAJU PRIMENJIVAĆE SE MERODAVNO PRAVO I PROPISI.

15. Merodavno pravo i rešavanje sporova

15.1 Merodavno pravo. Sprovođenje, izvršenje, tumačenje i izmena ovog Ugovora, kao i rešavanje sporova prema ovom Ugovoru, vodiće se u skladu sa zakonima Hong Konga, Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine, s izuzetkom njenih odredaba koje se odnose na sukob zakona. Saglasni ste da je ovaj Ugovor potpisan u Hong Kongu.

15.2 Arbitraža. Bilo koji spor ili polemika između Vas i kompanije INFINIX po osnovu ovog Ugovora najpre se rešava sporazumno. Ukoliko se poravnanje ne može postići sporazumno, putem pregovora, bezuslovno pristajete i saglasni ste da se bilo koji odštetni zahtev, spor ili polemika (na osnovu obligacionog ili drugog prava) koju možete imati protiv bilo kog subjekta kompanije INFINIX, direktora, agenata i zaposlenih bilo kog subjekta kompanije INFINIX, a koji proističe iz, u odnosu na ili u vezi sa INFINIX Uslugama, prosledi na rešavanje jednom (1) arbitru Međunarodnog arbitražnog centra u Hong Kongu (Hong Kong International Arbitration Center, HKIAC), u skladu sa pravilima HKIAC-a. Mesto arbitraže biće Hong Kong, Kina, a arbitražni postupak i sva pismena i pisani dokazi biće na engleskom jeziku, dok presuda o naknadi štete koju donesu arbitri može biti registrovana od strane bilo kog suda sa datom nadležnošću. Dozvoljeno Vam je da odštetni zahtev protiv kompanije INFINIX podnesete isključivo kao pojedinac, a ne kao tužilac ili član bilo koje zajedničke ili kolektivne tužbe ili postupka.

16. Opšti uslovi

16.1 Naslov. Naslovi svih odredaba ovog Ugovora dati su isključivo radi lakšeg snalaženja, sami po sebi ne nose realno značenje i neće se koristiti kao osnova za tumačenje značenja u okviru ovog Ugovora.

16.2 Odvojenost odredbi. Ukoliko se bilo koji uslov ili odredba ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenjivom od strane bilo kog sudskog ili administrativnog organa, takvo određivanje ne utiče na važenje primenjivosti preostalih uslova i odredaba ovog Ugovora, a preostale odredbe ovog Ugovora ostaju na punoj snazi i tumačiće se u skladu sa njegovim uslovima.

16.3 Jezici. Ukoliko je ovaj Ugovor sačinjen na engleskom, arapskom i drugim jezicima. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, merodavna je verzija ovog Ugovora na engleskom jeziku.

16.4 Bez odricanja. Propust kompanije INFINIX da u bilo kom trenutku izvrši bilo koju od odredaba u okviru INFINIX Usluga ili propust kompanije INFINIX da u bilo kom trenutku od Vas zahteva izvršenje bilo koje odredbe u okviru INFINIX Usluga neće se ni na koji način smatrati trenutnim ili budućim odricanjem od pomenutih odredaba, niti će na bilo koji način uticati na pravo kompanije INFINIX da takvu odredbu ubuduće izvrši. Izričito odricanje kompanije INFINIX od bilo koje odredbe, uslova ili zahteva u okviru INFINIX Usluga neće predstavljati odricanje od bilo koje buduće obaveze postupanja u skladu sa takvom odredbom, uslovom ili zahtevom.

16.5 Celokupni sporazum. Ovaj Ugovor sadrži celokupni sporazum između Vas i kompanije INFINIX, kojim se uređuje Vaša upotreba Softvera i kojim se zamenjuju svi prethodni ugovori između Vas i kompanije INFINIX u pogledu korišćenja Softvera. Osim toga, na Vas se mogu odnositi i dodatni uslovi i odredbe, koji se mogu primenjivati prilikom Vaše upotrebe ili kupovine „open source“ softvera, sadržaja trećih strana ili drugih INFINIX usluga.