FAQ

Dobrodošli na Infinix platformu za personalizovane usluge.
Ovde ćete lako pronaći informacije o ažuriranjima, korisničkim uputstvima, uslužnoj mreži, garancijama i često postavljanim pitanjima, što će Vam pomoći u rešavanju problema.
Zaista nas zanima ono što Vam je bitno!

  • Telekomunikacije Pozivanje/SIM kartica/Kontakt
  • Poruka
  • Mreža
  • Tarifa/Naknada troškova
  • Bluetooth
  • Softver
  • Hardver
  • Postprodajne usluge
  • Prodaja
  • Ostale informacije

Na telefonu je prikazano „ubacite SIM karticu / Nije moguće prepoznati SIM karticu / Nije moguće koristiti SIM karticu / Neuspešna registracija SIM kartice / Internet usluga nije dostupna“

1) Proverite da li je SIM kartica oštećena ili nevažeća; ukoliko jeste, upotrebite drugu SIM karticu.

2) SIM kartica možda nije adekvatno postavljena, pokušajte da je ponovo postavite, a zatim ponovo pokrenite telefon.

3) Proverite da li je telefon kodiran od strane konkretnog pružaoca usluga; ukoliko jeste, ubacite odgovarajuću SIM karticu.

4) Proverite da li je IMEI broj telefona legalan; ukoliko nije, posetite svoj lokalni Carlcare centar radi ponovnog dodeljivanja IMEI broja.

5) Proverite da li je mrežni signal dobar; ukoliko nije, pomerite se na neko drugo mesto sa boljim signalom.

6) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Pozivanje nije moguće nakon instaliranja aplikacije Skype.

1) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM/Skype nalogu.

2) Uverite se da se telefon uspešno povezuje na internet;

3) Deinstalirajte Skype i ponovo ga instalirajte kada telefon bude imao pristup mreži sa velikom brzinom protoka.

4) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Pozivanje nije moguće nakon aktiviranja prenosa podataka.

1) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu.

2) Proverite da li je na telefonu aktiviran samo režim 4G mreže: ukoliko jeste, promenite režim.

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka.

4) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Nije moguće dodavanje novih kontakata u telefonski imenik, kao ni pregled telefonskog imenika.

1) Pobrinite se da nove kontakte dodajete na sledeći način: Contact (Kontakt)--menus (meniji)--add new contact (dodavanje novog kontakta).

2) Ponovo pokrenite svoj telefon ili ga vratite na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka;

3) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Kako kopirati kontakte na drugi telefon.

Kopirajte kontakte na SIM karticu- Ubacite SIM karticu u novi telefon-Kopirajte kontakte sa SIM kartice na telefon.

Ili postavite kontakte na aplikaciju treće strane, na primer, na Google nalog-Ulogujte se na aplikaciju treće strane koristeći svoj novi telefon-Sinhronizujte kontakte na novom telefonu

Telefon ne pokazuje nedavne pozive.

1) Ponovo pokrenite telefon

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

3) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Prilikom pozivanja, telefon pokazuje zabranu poziva.

1) Proverite da li je signal SIM kartice dobar, pređite na mesto sa boljim mrežnim signalom.

2) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu.

3) Proverite da li ste zabranili pozivanje određenih kontakata.

4) Proverite da li je SIM kartica podešena tako da omogućava pozivanje grupe dial-up brojeva ili pozive upućene specijalnim brojevima.

5) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

6) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako oporaviti izgubljeni kontakt.

Ukoliko su rezervne kopije kontakata ranije sačuvane u telefonu ili putem bilo koje aplikacije trećih strana (poput aplikacije Easy Backup & Restore), moguće je obaviti njihov direktan oporavak. U suprotnom, nije ih moguće oporaviti.

Poziv je završen ili prekinut automatski.

1)Uverite se da telefon ima dobar mrežni signal, pokušajte da pronađete mesto sa boljim mrežnim signalom.

2) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu;

3) Proverite da li je telefon greškom aktivirao režim rada u avionu;

4) Ponovo pokrenite telefon ili ga vratite na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

5) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Nije moguće odgovoriti na / primiti nove dolazne pozive.

1) Uverite se da telefon ima dobar mrežni signal, pokušajte da pronađete mesto sa boljim mrežnim signalom.

2) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu.

3) Proverite da li ste napravili listu neželjenih kontakata.

4) Ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju tako što ćete pristupiti opcijama Settings (Podešavanja)-About phone (O telefonu)-System update (Ažuriranje sistema).

5) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Prilikom memorisanja kontakata, na telefonu je prikazano „android proces je zaustavljen“.

1) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

2) Ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju kada telefon bude imao pristup mreži sa velikom brzinom protoka.

3) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Telefon vibrira pri dolaznom pozivu ili po završetku poziva.

Settings (Podešavanja)--Audio profiles (Audio profili)--General (Opšte)--otkažite opciju Vibrate (Vibriranje).

Prilikom pozivanja, nije moguće čuti glas osobe koja upućuje poziv, sem u slučaju kada je stavite na spikerfon.

Najpre vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Prilikom memorisanja kontakata, telefon pokazuje da je u režimu rada u avionu i kontakt nije moguće memorisati.

1) Deaktivirajte režim rada u avionu, ponovo pokušajte da memorišete kontakte.

2) Ukoliko memorisanje kontakata i dalje nije moguće, vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

3) Ukoliko se vraćanje na fabrička podešavanja pokaže kao neuspešno, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Prilikom pozivanja, nijedna strana u komunikaciji ne može da čuje onu drugu.

1) Proverite da li je mrežni signal dobar, pređite na mesto sa boljim mrežnim signalom.

2) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Ne čuje se melodija prilikom dolaznog poziva.

1) Uverite se da telefon nije stavljen na vibraciju ili da nije u režimu bez zvuka.

2) Proverite da li je uključen zvuk u okviru opšteg režima (General).

3) Uverite se da je zvučnik i dalje u dobrom stanju.

4) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije važnih fajlova.

5) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Kako podesiti SIM karticu 2 kao podrazumevanu prilikom slanja poruka.

Settings (Podešavanja)--SIM card Management (Upravljanje SIM karticom)--Data service network (Uslužna mreža za prenos podataka)--Izaberite SIM karticu kao podrazumevanu.

Kontakte sačuvane na SIM kartici nije moguće videti na telefonu, a neki čak i nestaju sa telefona.

1) Pristupite opcijama Contacts (Kontakti)-Settings (Podešavanja)-Contacts to show (Prikazivanje kontakata) i izaberite i SIM karticu i telefon

2) Proverite aplikacije trećih strana, uverite se da se kontakti u okviru ovih aplikacija razlikuju od kontakata u Vašem telefonskom imeniku i da sadrže druge brojeve i imena.

3) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Neki brojevi mogu da upućuju poziv i nakon njihovog stavljanja na listu neželjenih kontakata.

Ukoliko želite da presretnete neki poziv ili telefonski broj, potrebno je da preuzmete aplikaciju treće strane za presretanje, poput aplikacija Call Blacklist ili Call Blocker.

Kada kliknete na određeni kontakt kako biste pogledali broj, na telefonu se uvek najpre prikazuje poruka „učitava se“, a broj je moguće videti nakon određenog vremena.

1) Pokušajte da oslobodite memoriju na telefonu tako što ćete izbrisati nepotrebne aplikacije ili fajlove.

2) Prebacite sve kontakte sa SIM kartice na memoriju telefona.

3) Ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju

4) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Kada je uključen, telefon prikazuje poruku „hitan poziv“

1) Nađite mesto sa boljim signalom.

2) Proverite da li je telefon kodiran od strane konkretnog pružaoca usluga, stavite drugu SIM karticu.

3) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Kako aktivirati opciju poziv na čekanju na telefonu.

Menu (Meni)--Call (Pozivanje)--taster Option (Opcija) ili 3 isprekidane linije--Izaberite opciju Call Settings (Podešavanja poziva)--Voice Call (Glasovni poziv)--Other/Additional Settings (Ostala/Dodatna podešavanja)--Call Waiting (Poziv na čekanju);

Zašto ne mogu da primim pozive upućene sa određenog broja?

Proverite da li ste aktivirali funkciju zabrane poziva ili listu neželjenih kontakata: Pristupite opciji „General call settings“ (Opšta podešavanja poziva)--SIM 1/SIM 2--Call barring (Zabrana poziva) i izaberite opciju „Cancel All“ (Poništavanje svih podešavanja).

Šta predstavlja funkcija „Lista neželjenih kontakata“ (Blacklist)?

Ukoliko za određeni broj omogućite funkciju Lista neželjenih kontakata, više nećete primati pozive sa pomenutog broja.

Zašto su SIM kartica ili pin kod blokirani?

Možda ste triput uzastopno uneli pogrešan PIN kod: Obratite se svom pružaocu usluga da biste dobili PUK kod za SIM karticu, upotrebite PUK kod da otključate SIM karticu.

Zašto ne mogu da primam pozive?

1) Proverite da li SIM kartica prima dobar signal, pređite na mesto sa boljim mrežnim signalom

2) Uverite se da imate dovoljno kredita

3) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Telefon prima iste poruke.

Ponekad mreža počne da pravi greške zbog česte upotrebe. Možete učiniti sledeće:

1) Malo sačekati i ponovo proveriti.

2) Obratiti se svom pružaocu usluga da bi ste proverili da li je problem u Vašoj mreži.

3) Posetiti lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće poslati MMS.

1) Proverite da li SIM kartica prima normalan i dobar signal, i da li je prenos podataka uključen.

2) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu

3) Proverite da li je na telefonu aktivirana opcija MMS

4) Proverite da li je broj telefona tačan.

5) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće primiti nove poruke, ali ih je moguće poslati.

1) Uverite se da SIM kartica prima normalan i dobar signal

2) Uverite se da imate dovoljno memorije u sandučetu za poruke

3) Proverite da li konfiguracija terminala dobro funkcioniše

4) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Nije moguće poslati poruku.

1) Uverite se da SIM kartica prima normalan i dobar signal

2) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu

3) Uverite se da je unesen tačan broj telefona osobe kojoj upućujete poziv.

4) Ponovo pokrenite telefon ili ga vratite na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka.

5) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Kako se povezati na internet / kako podesiti mrežu.

Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu ili da imate pristup operativnoj Wi-Fi mreži. Da biste se povezali, pristupite sledećim opcijama: Settings (Podešavanja)--WLAN--izaberite mrežu--povežite se--unesite tačnu lozinku (za Wi-Fi mrežu); ili pristupite opciji Settings (Podešavanja)--More (Dodatne opcije)--Mobile network (Mobilna mreža)--izaberite mrežu--povežite se (za prenos mobilnih podataka)

Mrežni signal je slab / Mobilni telefon nikada nema signal.

1) Pronađite mesto sa boljim mrežnim signalom

2) Ponovo pokrenite telefon ili ga vratite na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

3) Ukoliko i dalje nemate signal, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako upotrebljavati telefon van teritorije Indije.

Kupite lokalnu SIM karticu u Indiji i ubacite je u telefon ili se obratite svom pružaocu usluga da biste saznali kako da svoju SIM karticu koristite u inostranstvu.

Upotreba 3G mreže je onemogućena.

1) Najpre se uverite da i telefon i SIM kartica podržavaju 3G mrežu, kao i da se telefon nalazi u zoni koja je pokrivena 3G mrežom.

2) Podesite telefon na 3G režim: Pristupite opciji Settings (Podešavanja)-Cellular networks (Mobilne mreže)-Preferred network type (Željeni tip mreže)-Izaberite 3G

3) Ukoliko i dalje ne možete da koristite 3G mrežu, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Da li telefon podržava 3G mrežu? Ukoliko je podržava, kako je onda mogu onemogućiti?

1) Raspitajte se u prodavnici u kojoj ste kupili telefon ili pogledajte specifikaciju proizvoda

2) Da biste onemogućili rad 3G mreže, pristupite sledećim opcijama: Settings (Podešavanja)--More (Dodatne opcije)--Mobile Network (Mobilna mreža)--Deaktivirajte 3G.

Da li mogu da ograničim prenos podataka? Kako da to uradim?

Da, pristupite sledećim opcijama: Setting (Podešavanja)--Data usage (Prenos podataka)--izaberite operatera svoje SIM kartice--Podesite ograničenje za prenos podataka

Kako mogu da isključim prenos podataka na svom telefonu?

Prevucite ka dole traku sa notifikacijama--isključite prenos podataka.

Kako da podesim svoju privatnu elektronsku poštu / zvaničnu elektronsku poštu?

Pokrenite aplikaciju za elektronsku poštu--unesite tačno korisničko ime i lozinku za svoj nalog, a telefon će zatim automatski obaviti podešavanja.

Pregled veb-stranice je onemogućen.

1) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu

2) Uverite se da telefon ima pristup operativnom prenosu podataka ili Wi-Fi mreži, kao i da je adresa veb-sajta tačno unesena

3) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće povezivanje na Wi-Fi mrežu / prepoznavanje mreže / Kako se povezati na Wi-Fi mrežu.

Ukoliko ne možete da se povežete na Wi-Fi mrežu, uradite sledeće:

1) Uverite se da ruter normalno funkcioniše, pokušajte da ponovo pokrenete ili resetujete ruter

2) Uverite se da je telefon dovoljno blizu ruteru, tako da je pokriven Wi-Fi signalom

3) Proverite da li ste uneli tačnu lozinku

Ukoliko ne možete da aktivirate prenos mobilnih podataka, uradite sledeće:

1) Uverite se da SIM kartica normalno funkcioniše i da je signal koji prima SIM kartica dobar

2) Uverite se da imate dovoljno kredita na svojoj SIM kartici

Ukoliko i dalje ne možete da se povežete, možete vratiti telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka. Ukoliko se vraćanje na fabrička podešavanja pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere. Hvala

Nije moguće poslati elektronsku poštu.

1) Najpre se uverite da telefon ima pristup operativnoj mreži.

2) Uverite se da su nalog za elektronsku poštu i lozinka validni

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije važnih fajlova.

4) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Surfovanje na internetu je usporeno i ne pokazuje znak 3G mreže.

1) Uverite se da i telefon i SIM kartica podržavaju 3G mrežu.

2) Uverite se da je telefon trenutno pokriven 3G mrežom, pokušajte da pronađete mesto sa boljim mrežnim signalom

3) Uverite se da imate dovoljno kredita na svom SIM nalogu

4) Obratite se svom pružaocu usluga u vezi sa time

APN podešavanja su izbrisana, kako ih resetovati?

Obratite se direktno svom pružaocu usluga, posetite neku od njihovih prodavnica.

Telefon prijavljuje grešku kada je uključen Wi-Fi / nije moguće povezivanje na Wi-Fi mrežu

1) Uverite se da je Wi-Fi signal jak i validan, kao i da ste uneli tačnu lozinku.

2) Ponovo pokrenite ili resetujte Wi-Fi ruter i ponovo se povežite.

3) Ponovo pokrenite svoj telefon i ponovo se povežite.

4) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

5) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće preuzimanje fajlova.

1) Uverite se da je telefon povezan na jaku i validnu mrežu.

2) Uverite se da na telefonu ima dovoljno memorije za preuzete fajlove

3) Uverite se da sadržaje preuzimate iz pouzdanih izvora

4) Ukoliko i dalje ne možete da obavite preuzimanje, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako da vidite IP adresu telefona.

Settings (Podešavanja)--Wi-Fi--Kliknite na željenu mrežu--pogledajte IP adresu.

Nije moguće povezivanje na internet iako je prenos podataka zadovoljavajući.

1) Uverite se da SIM kartica prima normalan i jak signal

2) Uverite se da ste izabrali tačan APN, proverite u okviru opcije Settings (Podešavanja)-Mobile network (Mobilna mreža)

3) Proverite da li je unesena tačna adresa veb-sajta

4) Obratite se svom pružaocu usluga ili posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nešto nije u redu sa mrežom nakon resetovanja telefona.

Najpre se uverite da se problem ne javlja u okviru mreže. Ponovo vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Prenos mobilnih podataka ili Wi-Fi se uključuju sami od sebe

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Zašto su mrežni signal i prijem loši?

1) Lokacija na kojoj se trenutno nalazite možda ima slab mrežni signal, pronađite mesto sa boljim mrežnim signalom

2) Konsultujte se sa svojim pružaocem usluga u vezi sa time

3) Ukoliko je sve u redu sa signalom, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Naknada za uslugu prenosa mobilnih podataka je previsoka.

Direktno se obratite svom pružaocu usluga

Nije moguća upotreba besplatnog prenosa podataka.

Direktno se obratite svom pružaocu usluga

Naknada za uslugu prenosa mobilnih podataka se nasumično naplaćuje.

1) Obratite se svom pružaocu usluga radi provere Vašeg računa za prenos mobilnih podataka

2) Isključite prenos mobilnih podataka kada ovu uslugu ne koristite

3) Zatvorite nepotrebne aplikacije koje rade u pozadini.

Kako aktivirati besplatni prenos podataka.

Direktno se obratite svom pružaocu usluga

Kako uštedeti na prenosu mobilnih podataka.

1)Redovno brišite keš memoriju kako biste sprečili da aplikacije koje rade u pozadini nepotrebno troše Vaše podatke.

2) Preuzimajte aplikacije isključivo iz pouzdanih izvora, poput prodavnice Play Store.

3) Isključite automatsko preuzimanje pretraživača i drugih aplikacija.

4) Izbegavajte preuzimanje velikih slika i video snimaka, podesite da se njihovo preuzimanje obavlja isključivo putem Wi-Fi mreže.

5) Isključite prenos mobilnih podataka kada Vam ova usluga nije potrebna.

6) Koristite GSM / 2G mrežu kada internet ne koristite intenzivno.

7) Podesite manuelno preuzimanje slika / video snimaka kod raznih aplikacija za slanje poruka.

Kako da otkažem uparivanje / uparim uređaje putem bluetooth veze?

1) Aktivirajte bluetooth vezu na oba telefona

2) Učinite bluetooth vezu vidljivom drugim uređajima

3) Pretražite bluetooth i započnite postupak poklapanja i uparivanja.

Da biste otkazali uparivanje, jednostavno isključite bluetooth vezu

Nije moguć prijem fajlova putem bluetooth veze.

1) Uverite se da su telefoni uspešno povezani bluetooth vezom, kao i da su dovoljno blizu jedan drugom

2) Uverite se da na telefonu ima dovoljno memorije za fajlove.

3) Uverite se da telefon podržava format fajlova

4) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

5) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Bluetooth veza pokazuje uparivanje, ali povezivanje ipak nije moguće

Uverite se da su uređaji adekvatno povezani bluetooth vezom:

1) Pokrenite bluetooth vezu na oba telefona;

2) Učinite bluetooth vidljivim drugim uređajima

3) Potražite drugi uređaj i započnite postupak poklapanja i uparivanja.

4) Nakon uparivanja, počnite da šaljete fajlove.

Uverite se da su telefoni dovoljno blizu jedan drugom. Ukoliko veza i dalje ne funkcioniše, vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Muzika se putem bluetooth veze reprodukuje sa prekidima / Telefonski poziv ne funkcioniše normalno kada se obavlja putem bluetooth veze.

1) Isključite bluetooth vezu, proverite da li reprodukovanje muzike/pozivanje normalno funkcioniše. Ukoliko to nije slučaj, vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. U suprotnom, izvor problema može biti muzički fajl/mrežni signal.

2) Premestite se na lokaciju sa manje smetnji da biste proverili da li su uzrok problema faktori iz okruženja.

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Pretraga pokazuje mali broj bluetooth uređaja ili ih uopšte nema.

Uverite se da u blizini postoje bluetooth uređaji i da se pojavljuju u pretrazi; proverite da li postoji još neki telefon ili uređaj koji u isto vreme traži bluetooth vezu. Ukoliko problem nije moguće rešiti na gorenavedene načine, raspitajte se u lokalnom Carlcare uslužnom centru i ponesite telefon.

Preuzimanje / instaliranje / ažuriranje aplikacija putem prodavnice Google Play nije moguće; Nekompatibilno sa telefonom; preuzimanje nije moguće usled greške 921 ili ispravljanja greške; GREŠKA 491; Paket fajlova je neispravan.

1) Proverite da li mreža dobro funkcioniše.

2) Uverite se da na telefonu ima dovoljno memorije za preuzimanje, izbrišite nepotrebne fajlove.

3) Uverite se da na telefonu ima dovoljno RAM memorije za preuzimanje, izbrišite keš memoriju pre postupka preuzimanja

4) Uverite se da sadržaje preuzimate iz pouzdanih izvora, poput prodavnice Play Store

5) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije podataka; a zatim ponovo pokrenite preuzimanje sadržaja

6) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Aplikacije se prinudno zatvaraju u toku rada.

1) Uverite se da je aplikacija preuzeta iz pouzdanih izvora, uvek preuzimajte sadržaj sa prodavnice Play Store.

2) Ponovo preuzmite i ponovo instalirajte aplikaciju kada telefon bude u dometu jake i stabilne mreže.

3) Proverite da li ste propustili neko novo ažuriranje ili posetite najbliži Carlcare radi ažuriranja softvera.

Aplikaciju nije moguće instalirati zbog nekompatibilnosti sa telefonom.

1) Ponovo preuzmite i ponovo instalirajte drugu verziju aplikacije.

2) Uverite se da prilikom preuzimanja imate dovoljno RAM memorije

3) Obratite se lokalnom Carlcare centru u vezi sa time

Telefon se automatski isključuje prilikom unošenja broja telefona.

1) Zatvorite sve nepotrebne aplikacije koje rade u pozadini.

2) Uklonite sa telefona aplikacije koje ne koristite. Uvek ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.

3) Uverite se da su kontakti između telefona i baterije dobri.

4) Deinstalirajte aplikaciju nakon čije upotrebe je telefon počeo da pokazuje pomenuti problem.

5) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

6) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako preuzeti aplikacije Flashshare, Facebook Messenger, Play Store, Instagram.

Generalno, aplikacije se mogu preuzeti sa Vaše prodavnice Play Store. A aplikacije koje su došle u paketu sa telefonom se takođe mogu oporaviti vraćanjem na fabrička podešavanja ili ažuriranjem telefona u okviru Carlcare uslužnog centra, pri čemu je važno da ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka.

Nije moguće logovanje na aplikaciju WhatsApp. Na telefonu je prikazano „podesite tačno vreme i datum“

1) Uverite se da je telefon u dometu jake i stabilne mreže

2) Deinstalirajte WhatsApp, a zatim ponovo preuzmite i ponovo instalirajte ovu aplikaciju kada telefon bude imao pristup mreži sa velikom brzinom protoka.

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

4) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Kako aktivirati GPS.

Aktivirajte opciju Location (Lokacija) u okviru trake za notifikacije ili pristupite opcijama Settings (Podešavanja)-Location (Lokacija)--Activate GPS (Aktiviranje GPS-a).

GPS ne funkcioniše.

1) Uverite se da je GPS uključen

2) Ukoliko je telefon u zatvorenom, pokušajte da ga aktivirate na otvorenom

3) Pronađite mesto sa boljom mrežom, ponovo pokrenite telefon i pokušajte ponovo

4) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije važnih fajlova

5) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere

Kamera se prinudno isključuje i nije moguće snimiti fotografije.

1) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

2) Ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće otvaranje Office fajlova.

Najpre se uverite da na telefonu imate aplikacije koje učitavaju Office fajlove, kao i da su formati fajlova odgovarajući

Kako šifrovati fajl / folder.

Preuzmite aplikacije za šifrovanje fajlova u prodavnici Play Store. Jedna od takvih je i aplikacija Encrypt File Free.

Kako preuzeti fabrički instalirane aplikacije nakon povratka na fabrička podešavanja.

Generalno, kada telefon vratite na fabrička podešavanja, oporaviće se i fabrički instalirane aplikacije. Ukoliko to nije slučaj, možete ih preuzeti u prodavnici Play Store

Gde mogu da kupim igrice?

Pregledajte ih i kupite u svojoj prodavnici Play Store ili u drugim prodavnicama aplikacija za androide. Međutim, danas je većina aplikacija besplatna.

Kako da deinstaliram programe koje sam preuzeo/la sa prodavnice aplikacija za androide?

Settings (Podešavanja)--Apps (Aplikacije)--izaberite željenu aplikaciju--deinstalirajte; ili dugo pritisnite na aplikaciju, a zatim je premestite u folder sa ikonicom kante za smeće, koja se nalazi na vrhu ekrana.

Kako mogu da koristim mape na svom telefonu kada nisam povezan/a na internet?

Kada budete imali pristup mreži, preuzmite mapu koja ne zahteva pristup internetu

Nije moguć pregled video snimaka putem Youtube-a / na telefonu.

1) Najpre se uverite da telefon ima pristup jakoj i stabilnoj mreži.

2) Uverite se da su video snimci i dalje validni, pokušajte da reprodukujete neke druge video snimke.

3) Izbrišite keš memoriju i ponovo pokušajte sa reprodukovanjem video snimaka.

Nije moguće pristupiti Google elektronskoj pošti.

1) Najpre se uverite da je telefon pokriven mrežom velike brzine protoka.

2) Izbrišite nalog elektronske pošte i ponovo se ulogujte

Preuzete aplikacije se često izgube nakon ponovnog pokretanja telefona.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Boje na snimljenim fotografijama su neprirodne

Pristupite opcijama Camera (Kamera)--settings (podešavanja)--Restore defaults (Povratak na podrazumevana podešavanja).

Kako zaključati telefon.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--security (bezbednost)--screen lock (zaključavanje ekrana)--unesite lozinku i omogućite ovu funkciju.

Kako prebaciti aplikaciju na SD karticu.

Settings (Podešavanja)--Apps (Aplikacije)--Izaberite aplikaciju koju je potrebno prebaciti--Move to SD card (Prebacivanje na SD karticu); u slučaju da ne postoji mogućnost prebacivanja na SD karticu, aplikaciju nije moguće prebaciti

Aplikacija Google Play Services je izgubljena.

Ponovo preuzmite aplikaciju Google Play Services sa prodavnice Play Store ili sa zvaničnog veb-sajta kompanije Google.

Ili vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

Telefon se automatski isključuje prilikom instaliranja aplikacije AVG AntiVirus.

Možda verzija koju instalirate nije kompatibilna sa Vašim modelom telefona, instalirajte drugu verziju aplikacije AVG AntiVirus.

Kako zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini.

Ovo možete učiniti na različite načine. Kod većine modela, možete zadržati pritisak na tasteru za meni ili pritisnuti multifunkcionalni taster za brisanje

Kako da prebacim fajlove, poput pesama i slika sa SD kartice mog telefona na PC?

Povežite telefon sa računarom pomoću kabla za prenos podataka, a zatim kopirajte fajlove na računar

Kako instalirati drajver računara.

Generalno, ne morate da preuzimate drajver računara, jer se on već nalazi u telefonu. Ukoliko se ne pojavi kada svoj telefon povežete sa računarom, možete upotrebiti neki drugi port, kabl ili telefon sa drugim sistemom. Ukoliko ništa od ovoga ne funkcioniše, posetite Vama najbliži Carlcare centar radi dodatne provere.

Zašto se čini da moj model telefona sporo radi prilikom napuštanja određenih aplikacija?

Možda data aplikacija zauzima previše prostora, a na telefonu nema dovoljno memorije: Ispraznite keš memoriju i izbrišite memoriju telefona, a zatim pokušajte ponovo.

Kako instalirati PDF čitač.

Preuzmite ga sa Vaše prodavnice Play Store.

Zašto ne mogu da deinstaliram neke od aplikacija sa svog mobilnog telefona? Šta predstavlja proces deinstaliranja?

Aplikacije koje su fabrički instalirane na telefon se ne mogu deinstalirati. Druge aplikacije se mogu deinstalirati prateći sledeće korake: Settings (Podešavanja)--Apps (Aplikacije)--željena aplikacija--uninstall (deinstaliranje). Ili možete dugo pritisnuti na aplikaciju, a zatim je premestiti u folder sa ikonicom kante za smeće, koja se nalazi na vrhu ekrana.

Prilikom instaliranja aplikacija, na telefonu je navedeno gramatička greška.

Instalirajte neku drugu verziju ove aplikacije. Ili vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova, a zatim aplikaciju ponovo instalirajte kada telefon bude imao pristup jakoj i stabilnoj mreži

Prilikom postavljanja slika na internet, telefon prikazuje poruku „kontrola privatnosti“.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova.

Fotografije snimljene kamerom su zamućene.

1) Uverite se da ste dobro podesili fokus.

2) Pogledajte da li je objektiv kamere zaprljan, očistite ga.

3) Pogledajte da li se u unutrašnjosti kamere formirala kondenzacija. Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi čišćenja kamere. Pre ovakve posete, napravite rezervnu kopiju važnih podataka.

4) Posetite Vama najbliži Carlcare centar radi provere softvera.

Učitavanje igrice je usporeno u toku rada i igrica se prinudno zatvara.

1) Uverite se da je aplikacija za igricu kompatibilna sa modelom Vašeg telefona.

2) Uverite se da aplikaciju za igricu preuzimate iz pouzdanih izvora, poput prodavnice Play Store

3) Uverite se da telefon ima pristup mreži sa velikom brzinom protoka.

4) Preuzmite i instalirajte drugu verziju aplikacije

2go / Facebook ne može da učita fotografije.

1) Uverite se da nije zabranjeno učitavanje fotografija u podešavanjima aplikacija;

2) Uverite se da mreža ima zadovoljavajuću brzinu za učitavanje fotografija.

Kako deinstalirati fabrički instalirane aplikacije.

Fabrički instalirane aplikacije nije moguće deinstalirati.

Tek instalirane aplikacije se ne vide u meniju.

1) Potražite ih pristupanjem opcijama Settings (Podešavanja)-Apps (Aplikacije)-All (Sve): ukoliko i dalje nisu vidljive, ponovo ih preuzmite.

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Aplikacije nije moguće pronaći nakon uklanjanja SD kartice, a nije ih moguće ni ponovo instalirati.

1) Proverite da li su aplikacije preuzete na SD karticu

2) Proverite da li na telefonu ima dovoljno memorije za nove aplikacije. Oslobodite memoriju, a zatim ponovite postupak preuzimanja.

Kako pokrenuti aplikaciju u pozadini.

Izađite iz aplikacije direktnim pritiskom na taster za početni ekran.

Aplikacija će se sama pokrenuti.

1) Uverite se da aplikacije preuzimate iz pouzdanih izvora, poput prodavnice Play Store; deinstalirajte aplikaciju i instalirajte je ponovo

2) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako preuzimati aplikacije na SD karticu.

Možete podesiti svoju SD karticu kao podrazumevanu memoriju, pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Storage and memory (Memorija)--Default write disk (Podrazumevani disk za skladištenje podataka)--SD card (SD kartica)

Prilikom preuzimanja aplikacija, na telefonu je prikazano da nema dovoljno memorije.

Oslobodite memoriju telefona tako što ćete izbrisati nepotrebne fajlove i aplikacije; ili vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Nešto nije u redu sa kalibracijom ekrana.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih podešavanja. Ukoliko problem nastavi da se javlja, raspitajte se u lokalnom Carlcare uslužnom centru i ponesite telefon.

Prilikom instaliranja ugrađenih aplikacija na telefonu, poput aplikacija ili igrica, itel uvek prikazuje da apk postoji i da aplikacija nije instalirana.

Ubacite SD karticu, korisnici mogu preuzimati željene aplikacije sa prodavnice aplikacija za androide.

Šta treba da uradim ako moji kontakti nisu prikazani u okviru aplikacije WhatsApp?

1) Uverite se da je Vaš bezbednosni sistem aplikaciji WhatsApp dozvolio da pristupi Vašim kontaktima

2) Uverite se da osoba koju želite da unesete kao WhatsApp kontakt takođe koristi WhatsApp aplikaciju.

Telefon ne otvara PDF fajlove, iako je za to upotrebljeno više PDF čitača.

Uverite se da na telefonu ima dovoljno memorije, kao i radne memorije. Ukoliko je to slučaj, možete vratiti telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se vraćanje na fabrička podešavanja pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Telefon nije moguće uključiti nakon ažuriranja sistema.

Najpre se uverite da je nivo napunjenosti baterije telefona dovoljan za pokretanje telefona, napunite je. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Telefon se uključuje / isključuje sam od sebe.

1) Uverite se da su kontakti između telefona i baterije dobri.

2) Deinstalirajte aplikaciju nakon čije upotrebe je telefon počeo da pokazuje pomenute simptome.

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

4) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Zaboravljena lozinka / šablon za otključavanje ekrana / Kojom lozinkom se otključava telefon?

Možete resetovati telefon na fabrička podešavanja, ali će to prouzrokovati gubitak podataka sa telefona: Isključite telefon-Istovremeno pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka i zadržite pritisak nekoliko sekundi-Uz pomoć tastera za regulisanje jačine zvuka izaberite brisanje eMMC memorije-Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje

Ili možete posetiti lokalni Carlcare centar za direktnu pomoć.

Kako dobiti informaciju o PIN kodu.

Ukoliko je u pitanju PIN kod Vaše SIM kartice, obratite se svom pružaocu usluga. Ukoliko je u pitanju PIN za zaključavanje telefona, možete najpre uneti brojeve 1234, 1122, 0000. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, možete posetiti lokalni Carlcare centar za direktnu pomoć

Na telefonu je prikazana poruka „nema dovoljno memorije i memorija za skladištenje poruka je puna“ iako na telefonu i SIM kartici i dalje ima dovoljno memorije.

1) Oslobodite memoriju telefona tako što ćete izbrisati nepotrebne fajlove i aplikacije;

2) Podesite da SD kartica bude podrazumevana memorija za skladištenje podataka

3) Da biste očistili telefon, instalirajte aplikaciju treće strane, poput aplikacije CCleaner.

Realna interna memorija telefona ne odgovara u potpunosti podacima navedenim u reklami

Telefonski sistem i fabrički instalirane aplikacije zauzimaju određenu količinu unutrašnje memorije.

Font na telefonu se iznenada povećava i nije ga moguće vratiti na prethodne vrednosti nakon što se telefon vrati na fabrička podešavanja.

Ponovo resetujte font na sledeći način: Settings (Podešavanja)--Display (Displej)--Font size (Veličina fonta). Zatim izaberite željenu veličinu. Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako ažurirati android sistem / Kako mogu da sistem nadogradim na Android Lollipop?

Mogućnost za ažuriranje Vašeg android sistema zavisi od toga da li je novi sistem dostupan. Ukoliko jeste, možete ga ažurirati u okviru opcija Settings (Podešavanja)-About phone (O telefonu)-System update (Ažuriranje sistema)

Telefon se stalno blokira.

1) Izbrišite nepotrebne fajlove /aplikacije i redovno praznite keš memoriju.

2) Izbegavajte igrice i video snimke koji zauzimaju previše memorije, kao i konstantnu dugotrajnu upotrebu.

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije važnih fajlova.

4) Ažurirajte telefon na najnoviju verziju sistema u okviru opcija Settings (Podešavanja)-About phone (O telefonu)-System update (Ažuriranje sistema)

Kako otključati telefon.

Bolje je da telefon ne otključavate jer bi ga to moglo oslabiti i koštati Vas garancije

Telefon nije moguće ponovo pokrenuti nakon njegovog otključavanja / Telefon nije moguće ponovo pokrenuti ili uključiti.

Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere. Međutim, kada ga otključate, telefon više neće biti pokriven garancijom

Kako oporaviti sistem telefona.

Vratite se na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova; ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare servis radi dodatne provere

Displej telefona je zatamnjen.

Najpre pokušajte da ponovo pokrenete telefon. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Telefon automatski prelazi na režim bez zvuka.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Podrazumevani kod za formatiranje telefona.

1234, 1122 ili 0000.

Kako staviti kontakt na listu neželjenih kontakata.

Potrebno je preuzeti softver treće strane, poput Calls Blacklist.

Telefon obično prima poruke upozorenja da je potrebno ažurirati android pokretač i da će se telefon u suprotnom zaključati.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova; ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare servis radi dodatne provere

Aplikacija FlashShare ne funkcioniše nakon ubacivanja SD kartice.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka; formatirajte SD karticu ili upotrebite neku drugu SD karticu

Kako podesiti pozadinu zaključanog ekrana.

Potrebno je da preuzmete aplikaciju treće strane, uz čiju pomoć ćete moći da podesite zaključani ekran, poput aplikacije Lock Screen (živa pozadina).

Boja pozadine u okviru Poruka je slična kao i boja fonta, što utiče na čitanje.

Promenite temu i postavite neku temu drugačijih boja

Telefon ima virus, što nije moguće rešiti vraćanjem na fabrička podešavanja ili formatiranjem SD kartice.

Preuzmite neku antivirus aplikaciju; Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće isključiti zvuk pri dodiru.

Pristupite opciji Settings (Podešavanja)--Audio profiles (Audio profili)--General (Opšte)--otkažite opciju Touch sounds (Zvuci pri dodiru).

Došlo je do slučajnog brisanja sistemskih fajlova nakon otključavanja telefona. Od tog trenutka, Galerija i Google Play ne mogu da normalno funkcionišu

Posetite lokalni Carlcare centar radi direktne dodatne provere. Međutim, garancija više neće važiti nakon otključavanja telefona.

Na vrhu ekrana je prikazan niz slova i brojeva, a pri dodiru ekrana pojavljuje se jedna linija.

Telefon je u test režimu, jednostavno ga vratite na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije važnih fajlova

Došlo je do slučajnog brisanja kamere i ostalih fabrički instaliranih aplikacija nakon otključavanja telefona. Da li ih je moguće vratiti?

Ne, njihov oporavak nije moguć. Direktno posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere. Međutim, garancija nakon otključavanja telefona više neće važiti

Kako preuzeti jezičke pakete drugih jezika.

Preuzmite jezičke pakete sa prodavnice Play Store ili drugih prodavnica za android uređaje.

Nije moguće isključiti pozadinsko osvetljenje.

Pristupite opcijama Setting (Podešavanja)--Display (Displej)--Sleep (Mirovanje) kako biste smanjili minute rada pozadinskog osvetljenja.

Telefon ne može da koristi muziku kao pozivnu melodiju.

Pristupite opcijama Setting (Postavke)--Sounds&notifications (Zvuci i notifikacije)--General (Opšte)--voice call ringtone (melodija glasovnog poziva)--more ringtons (više melodija)--izaberite svoju melodiju.

Telefon prikazuje neispravan IMEI broj.

Posetite lokalni Carlcare centar da biste dobili drugi IMEI broj

Kako podesiti pozadinsku sliku na ekranu.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Wallpaper (Pozadina)--izaberite sliku koja Vam se dopada--sačuvajte.

Telefon se redovno sam od sebe isključuje i uključuje

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--podesite vreme isključivanja i uključivanja da biste proverili da li ste uključili ovu funkciju. Ukoliko jeste, otkažite je. U suprotnom, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Ikonica upozorenja je često prikazana na traci za notifikacije.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako da na svom mobilnom telefonu obavim „čisto pokretanje sistema" (clean boot) / povratak na fabrička podešavanja?

Settings (Podešavanja)--Backup&reset (Pravljenje rezervnih kopija i resetovanje)--Factory data reset (Resetovanje fabrički unesenih podataka)--Reset phone (Resetovanje telefona).

Kako pronaći broj modela / IMEI broj Vašeg telefona?

1. Pogledajte direktno na IMEI nalepnici 2. Proverite unošenjem šifre *#06#; 3. Proverite pristupanjem opciji Settings (Podešavanja)--About phone (O telefonu)

Kako mogu da promenim IMEI broj svog telefona?

Ovaj broj nije moguće promeniti, ali možete saznati kako on glasi unošenjem šifre *#06#.

Telefon se automatski isključuje prilikom pozivanja.

1) Najpre se uverite da je baterija telefona u dovoljnoj meri napunjena, kao i da prilikom pozivanja niste pokrenuli previše aplikacija u pozadini.

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako dodati ROM memoriju.

ROM memoriju nije moguće dodati.

Telefon ne zvoni ili ne vibrira prilikom prijema novih poruka / poziva.

1) Uverite se da telefon nije u režimu bez zvuka

2) Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)-Sounds&notifications (Zvuci i notifikacije)-General (Opšte) kako biste proverili da li ste aktivirali vibraciju i melodiju

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. 4) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Greška na serveru, nije moguće podesiti podatke o vremenu i datumu.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Živa pozadina nije prikazana.

Preuzmite i koristite druge pozadine; ukoliko ništa od ovoga ne daje rezultat, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Telefon se automatski vraća na početnu stranicu.

Direktno posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nakon flešovanja, telefon ne može da pristupi fabričkom režimu.

Direktno posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nivo napunjenosti baterije je nizak i telefon se automatski isključuje. Nakon toga ga nije moguće ponovo uključiti.

Pokušajte da ga ponovo uključite nakon punjenja. Ukoliko ga i dalje nije moguće uključiti, direktno posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Telefon se iznenada blokira i emituje glasnu buku.

Ponovo pokrenite telefon; vratite ga na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova; ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Zašto ne mogu da uključim svoj telefon?

Uverite se da je nivo napunjenosti baterije telefona dovoljan i proverite da li je baterija u dobrom stanju. Ukoliko je sve u redu sa nivoom napunjenosti baterije ili sa samom baterijom, možete posetiti lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Koji operativni sistem dati model koristi?

Pogledajte u specifikaciji za proizvod

Kako podesiti osvetljenje ekrana.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Display (Displej)-Brightness level (Nivo osvetljenja).

Kako da proverim da li su dostupna najnovija ažuriranja, drajveri i OS za moj mobilni telefon?

Pristupite opciji Settings (Podešavanja)--About phone (O telefonu).

Kako pregledati prezentaciju sa raspoloženjima.

Instalirajte aplikaciju treće strane, poput aplikacije Microsoft PowerPoint.

Kako podesiti opciju zaključavanja ekrana.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Security (Bezbednost)--Screen lock (Zaključavanje ekrana).

Kako aktivirati režim uštede energije.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Battery (Baterija), a zatim izaberite režim za uštedu energije.

Kako promeniti melodiju za SIM1 i SIM2 karticu.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Sound&notification (Zvuk i notifikacija)--General (Opšte)--phone ringtone (melodija telefona).

Kako mogu da vidim kalendar u formi liste?

Pristupite aplikaciji Kalendar i proverite

Kako mogu da pošaljem kontakt podatke ili elektronsku vizit kartu putem SMS poruke?

Pristupite opciji Contact (Kontakt)--izaberite kontakt za slanje--share (slanje)--SMS.

Kako isključiti zvuk prilikom biranja telefonskog broja.

Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Sounds&notifications (Zvuk i notifikacije)--General (Opšte)--isključite opciju Dial pad touch tones (Tonovi pri dodiru numeričke tastature).

Na telefonu uvek stoji „proces. Com. google. process. gapps“ izgubljeno、“google. service. framework” i “Google Play” prinudno zaustavljeno.

1) Ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

3) Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako napraviti snimak ekrana pomoću telefona?

Generalno, da biste napravili snimak ekrana, možete istovremeno pritisnuti taster za uključivanje/isključivanje i smanjenje jačine zvuka; ili, kod nekih modela, postoji opcija za snimak ekrana u traci sa notifikacijama

Ekran se ne rotira automatski.

1) Najpre se uverite da ste aktivirali opciju za automatsku rotaciju, a zatim pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Display (Displej)--Auto (Automatski)--zarotirajte ekran

2) Ukoliko ste sve ovo učinili, ali automatska rotacija i dalje ne funkcioniše, vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ili direktno posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće povezivanje na mobilni hotspot

1) Uverite se da je hotspot signal validan i jak

2) Uverite se da je Vaš telefon dovoljno blizu hotspot signalu

3) Uverite se da ste uneli tačnu lozinku

4) Pokušajte da isključite, a zatim ponovo uključite vezu

Kako aktivirati hotspot

Najpre se uverite da na telefonu postoji opcija Tethering&portable hotspot (Deljenje veze i prenosni hotspot), a zatim pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Tethering&portable hotspot (Deljenje veze i prenosni hotspot)--wifi hotspot (Wi-Fi hotspot)--podesite Wi-Fi hotspot--postavite lozinku

Na telefonu je prikazana poruka „unesite lozinku za zaštitu privatnosti“

Telefon pomenutu poruku prikazuje jer je prethodno aktivirao zaštitu od krađe, a za otključavanje možete upotrebiti broj za hitne slučajeve: Ubacite SIM karticu, Vaš broj za hitne slučajeve će zatim primiti poruku koja sadrži određene kodove koje možete upotrebiti za otključavanje svog telefona. Ukoliko ste zaboravili i svoj broj za hitne slučajeve, možete posetiti lokalni Carlcare centar za pomoć

Učitavanje kontakata sa SIM kartice je izuzetno sporo, ponekad traje i dva sata. U većini slučajeva, nije moguće učitati kontakte sa SIM kartice.

1) Najpre ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju.

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće preuzeti slike ili video snimke sa društvenih platformi, a prilikom brisanja sadržaja sa SD kartice na displeju stoji „Ovakva aktivnost je zabranjena KitKat politikom“.

Pokušajte da formatirate SD karticu. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, direktno posetite lokalni Carlcare centar

Sve slike, muzika i video snimci se automatski zaustavljaju, a nakon određenog vremena i automatski brišu.

1) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

2) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Nije moguće pokrenuti video snimke koji su preuzeti sa interneta ili prebačeni putem aplikacije FlashShare; nije moguće prikazivanje svih slika na telefonu, pri čemu stoji podsetnik da „nije moguće kreirati umanjeni prikaz“

1) Uverite se da telefon ima dovoljno memorije i pristup jakoj i stabilnoj mreži

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako dodati i ukloniti nalog na Androidu.

Da biste dodali nalog: Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)--Accounts (Nalozi)--Add Account (Dodavanje naloga), dodajte nalog, poput Google/Facebook/Exchange naloga;

Da biste uklonili nalog: Pristupite opcijama Settings (Podešavanja)-Accounts (Nalozi), izaberite nalog koji želite da uklonite--Option (Opcija)--Remove account (Uklanjanje naloga).

U kojim slučajevima treba uraditi fabričko resetovanje Android telefona?

1) Telefon ne reaguje;

2) Telefon se automatski restartuje;

3) Nestabilno ponašanje telefona;

4) Problemi sa rezervnom baterijom ili punjenjem baterije;

5) Aplikacije ne funkcionišu;

6) Neplanirano brisanje neke od fabrički instaliranih aplikacija;

7) Izbrisani korisnički podaci i podešavanja;

8) Radi uklanjanja naloga.

Kako povezati uređaje deljenjem veze putem USB-a.

1) Upotrebite USB kabl kako biste svoj telefon povezali sa svojim PC računarom;

2) Pristupite sledećim opcijama na telefonu: Settings (Podešavanja)--Wireless& Network (Bežična mreža i mreža)--More (Dodatne opcije)--Tethering & Portable Hotspot (Deljenje veze i prenosni hotspot)--Izaberite USB tethering (Deljenje veze putem USB-a);

3) Nakon što instalirate drajver, Vaš telefon će se automatski povezati na internet.

Kako da povežete svoj uređaj kao USB memoriju velikog kapaciteta.

1) Upotrebite USB kabl kako biste svoj telefon povezali sa svojim PC računarom;

2) Izaberite USB memoriju, a zatim nastavite;

3) Nakon što instalirate drajver, Vaš telefon se može upotrebljavati kao memorija velikog kapaciteta

Kako izabrati režim prenosa podataka (Auto ili GSM ili WCDMA).

Pristupite opcijama Setting (Podešavanja)--More (Dodatne opcije)--Cellular networks (Mobilne mreže); i izaberite željeni režim od sledećih ponuđenih: GSM/WCDMA (Automatski režim)/WCDMA only (Samo WCDMA)/GSM Only (Samo GSM).

Baterija se brzo troši / Pregrejava se

1) Redovno brišite keš memoriju

2) Isključite aplikacije koje se ne upotrebljavaju, poput Wi-Fi, Lokacije, Displeja visokog stepena osvetljenja.

3) Izbegavajte korišćenje telefona u toku punjenja.

4) Aktivirajte režim uštede baterije u toku normalne upotrebe.

5) Koristite telefon u GSM režimu prilikom putovanja ili kada ne koristite isključivo internet.

6) Igrica sa zahtevnom grafikom / živa pozadina / automatska sinhronizacija elektronske pošte može dovesti do velikog utroška baterije.

Ekran / zvučnik / slušalice / kamera / punjač itd. pokazuju nepravilnost u radu ili su oštećene

Posetite direktno lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Na telefonu je prilikom punjenja prikazano „preopterećenje baterije, izvadite bateriju".

Posetite direktno lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Na telefonu je prikazano da je nivo napunjenosti baterije samo 8% nakon što je telefon potpuno napunjen.

1) Uverite se da koristite originalni punjač, upotrebite drugi originalni punjač kako biste proverili da li je problem u Vašem punjaču

2) Proverite da li se u Vašem portu za punjenje zaglavila prljavština ili drugi strani predmeti

3) Ukoliko je sve u redu sa postupkom punjenja ili portom, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Nakon izlaganja dejstvu vode, ekran telefona je beo / crn.

Odmah posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Telefon ne može da napusti režim za slušalice.

1) Pokušajte da ponovo pokrenete telefon

2) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

LED lampica ne svetli kada ima nepročitanih poruka.

Uverite se da telefon poseduje funkciju LED notifikacije za nepročitane poruke i propuštene pozive. Kod većine telefona, ova funkcija je otkazana. Ukoliko telefon poseduje ovu funkciju, ali ona ne funkcioniše, možete ponovo pokrenuti svoj telefon ili ga vratiti na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije podataka. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Slušalica ne funkcioniše.

Pozovite neki broj i u toku pozivanja pojačajte nivo zvuka. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Slika na ekranu automatski podrhtava ili treperi.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da najpre napravite rezervne kopije svojih podataka. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Tasteri ne funkcionišu

Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Gde se na telefonu nalazi slot?

Pogledajte u specifikaciji za proizvod.

Punjenje telefona predugo traje.

1) Uverite se da koristite originalni punjač, upotrebite drugi originalni punjač kako biste proverili da li je problem u Vašem punjaču

2) Proverite da li se u Vašem portu za punjenje zaglavila prljavština ili drugi strani predmeti

3) Ukoliko je sve u redu sa postupkom punjenja ili portom, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Na telefonu je prilikom punjenja prikazano „prepunjena baterija".

Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Površina osetljiva na dodir ne funkcioniše kako treba.

Proverite da li je ekran osetljiv na dodir zaprljan ili skinite svoju zaštitu za ekran. Ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Senzor blizine je neispravan.

1) Proverite da li je senzor blizine blokiran prljavštinom, očistite ceo ekran

2) Skinite svoju zaštitu za ekran

3) Ukoliko problem ne predstavljaju ni prljavština ni zaštita za ekran, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kamera je polomljena i prestala je da radi.

Posetite lokalni Carlcare centar za direktnu pomoć

Postupak snimanja fotografija kamerom predugo traje.

Možda je do odlaganja postupka došlo usled automatskog fokusiranja, možete pokušati da obavite manuelno fokusiranje

Kako produžiti i maksimalno povećati trajanje baterije.

1) Izbegavajte prepunjavanje ili preteranu upotrebu telefona.

2) Izbegavajte da telefon koristite u toku punjenja.

3) Izbegavajte da telefon koristite pri visokim/ekstremno niskim temperaturama

4) Izbegavajte da svoj telefon stalno držite na minimalnom nivou napunjenosti baterije

5) Uvek koristite originalni punjač.

Nije moguće snimiti sliku kamerom. Nije moguće napraviti video snimak.

Ponovo pokrenite telefon ili ga vratite na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova. Ukoliko ovaj problem nastavi da se javlja, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

„Hands-free“ režim ne funkcioniše.

Uverite se da je „hands-free“ režim u redu. Iskopčajte slušalice sa porta, a zatim ih ponovo priključite, ili pokušajte sa drugim slušalicama. Ukoliko utvrdite da je problem u Vašem telefonu, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Zadnja kamera ne može da snima fotografije.

Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova; ukoliko se ovo pokaže kao neuspešno, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako oporaviti izgubljene podatke sa SD kartice.

Njihov oporavak nije moguć

Blic ne radi prilikom snimanja fotografija ili upotrebe lampe.

1) Uverite se da ste uključili lampu prilikom snimanja fotografija

2) Uverite se da lampa nije zauzeta radom u drugim aplikacijama, ispraznite keš memoriju ili ponovo pokrenite telefon.

3) Vratite telefon na fabrička podešavanja, ali ne zaboravite da napravite rezervne kopije važnih fajlova

4) Ukoliko lampa i dalje ne radi, posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Zašto ne mogu da uključim svoj telefon?

1) Uverite se da je nivo napunjenosti baterije telefona dovoljan za pokretanje telefona, napunite je

2) Proverite da li se u Vašem portu za punjenje zaglavila prljavština ili drugi strani predmeti

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere.

Zašto se telefon ne puni?

1) Uverite se da koristite originalni punjač, upotrebite druge originalne punjače kako biste proverili da li je problem u punjaču

2) Očistite port za punjenje

3) Posetite lokalni Carlcare centar radi dodatne provere

Kako popraviti telefon? Koliko dugo traje popravka telefona i koliko to košta?

1) Za detalje se direktno obratite lokalnom Carlcare uslužnom centru.

Ne mogu da nađem račun, kako da proverim da li je telefon u garanciji?

Zaposleni u Carlcare uslužnom centru će proceniti da li je telefon i dalje u garanciji

Neophodan je softverski paket radi nadogradnje sistema.

Za ažuriranje softvera se direktno obratite lokalnom Carlcare uslužnom centru, mi ne nudimo softverske pakete.

Kako kupiti dodatnu opremu.

Raspitajte se u lokalnom Carlcare centru ili prodavnicama telefona/dodatne opreme

Šta je potrebno poneti ako se popravka telefona obavlja u Carlcare uslužnom centru?

Generalno, potrebno je da ponesete svoju kutiju sa telefonom i račun

Izgubio/la sam telefon, da li ga je moguće pronaći?

Ukoliko su na telefonu instalirane bezbednosne aplikacije i aktivirana funkcija zaštite od krađe, onda možete pokušati da ga pronađete pomoću metoda za zaštitu od krađe. Carlcare uslužni centar nije u mogućnosti da pronalazi izgubljene telefone

Kako se telefon može zameniti?

Generalno, telefone nije moguće zameniti u Carlcare uslužnom centru.

Da li Carlcare uslužni centar radi vikendom / Koje je radno vreme Carlcare uslužnog centra?

Pogledajte informacije o radnom vremenu u okviru Carlcare aplikacije na svom telefonu

Kako glasi adresa i broj za direktno pozivanje Carlcare uslužnog centra?

Pogledajte najažurnije kontakt podatke u okviru Carlcare aplikacije na svom telefonu

Želim da znam da li je telefon popravljen / Kako mogu da pratim status postupka popravke?

1)Pogledajte garantnu nalepnicu;

2)Raspitajte se direktno u lokalnom Carlcare centru

Cena telefona / dodatne opreme.

Posetite lokalne maloprodajne objekte/prodavnice telefona kako biste se raspitali o tome

Šta se isporučuje u kutiji?

Generalno, prodajna ambalaža proizvoda sadrži punjač, kabl za prenos podataka, bateriju, uputstvo (ili digitalno uputstvo) i slušalice. Za više podataka o konkretnim modelima, pogledajte specifikaciju za proizvod ili posetite lokalne prodavnice telefona

Cena dodatne opreme / rezervnih delova za popravku telefona je previsoka.

Dodatna oprema i rezervni delovi se uvoze od originalnih proizvođača i visokog su kvaliteta. Za više podataka, obratite se direktno lokalnom Carlcare centru

Gde mogu da preuzmem Uputstvo?

Nema potrebe za njegovim preuzimanjem. U paketu sa telefonom dobićete uputstvo u čvrstom ili digitalnom formatu

Da li je moj model telefona zaista vodootporan? Da li mogu da snimam podvodne fotografije njime?

Za sada ne postoji vodootporni model

Da li model ima Corning Gorilla Glass zaštitu?

Pogledajte u specifikaciji za proizvod

Kako mogu da postanem prodavac?

Direktno se obratite lokalnom agentu

Da li će upotreba 4G telefona povećati moju izloženost dejstvu radio frekvencije?

Radna frekvencija 4G telefona je izuzetno visoka, a prenosna snaga je veoma niska, pa neće ozračavati ljudsko telo

Kako razlikovati kopije ili falsifikate telefona?

Posetite veb-stranicu: gc.carlcare.com i unesite svoj IMEI i VC broj ili se prijavite putem Carlcare aplikacije kako biste ovo proverili. Pozovite *#06# da biste proverili IMEI broj, a VC broj pronađite tako što ćete skinuti bateriju