Warunki korzystania z INFINIX

Data ostatniej aktualizacji: 1 czerwca 2021

Preambuła

Witamy w INFINIX!

INFINIX MOBILITY LIMITED oraz jej podmioty powiązane obecne na całym świecie (zwane dalej „INFINIX”, „nami”, „nam” lub „nasze”) pragną przypomnieć o konieczności zapoznania się i zrozumienia niniejszych Warunków korzystania (zwanych dalej „niniejszą Umową”). Jest to umowa prawna pomiędzy Tobą a INFINIX określająca Twoje korzystanie z Oprogramowania i Usług INFINIX oraz z wszystkich związanych z nimi funkcji oraz z wszelkich innych powiązanych z nimi stron internetowych lub ofert online, do których masz dostęp poprzez komputer lub urządzenie mobilne lub poprzez jakąkolwiek inną technologię, metodę lub środek. W celu właściwego korzystania z systemu i oprogramowania INFINIX (zwanego dalej zbiorczo „Oprogramowaniem”) oraz z usług INFINIX (zwanych dalej zbiorczo „Usługami”), prosimy o uważne zapoznanie się i pełne zrozumienie warunków tu przedstawionych przed przystąpieniem do korzystania z Twojego urządzenia INFINIX lub pobraniem Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej Umowy; w szczególności prosimy o zapoznanie się z Wyłączeniami z odpowiedzialności, Ograniczeniem odpowiedzialności, Polityką prywatności, Zasadami użytkowania, Obowiązującym prawem, Rozstrzyganiem sporów i innymi częściami, które mogły zostać wyróżnione, pogrubione lub napisane wielkimi literami dla przykucia Twojej uwagi.

1. Akceptacja niniejszej Umowy

1.1 Pobierając, instalując, klikając w przycisk „zarejestruj” lub „zgoda” i/lub uzyskując dostęp lub korzystając z Urządzenia, Oprogramowania lub Usług INFINIX, zgadzasz się na przestrzeganie i bycie związanym niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową, nie możesz mieć dostępu lub korzystać z Oprogramowania lub Usług INFINIX.

1.2 Oprogramowanie i Usługi INFINIX nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 14 roku życia (lub w wieku, w którym jest uważane za „dziecko” w jurysdykcji, w której korzystasz z Oprogramowania lub Usług INFINIX). Jeśli masz mniej niż 14 lat, nie możesz korzystać z Oprogramowania lub Usług INFINIX lub udostępniać INFINIX informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.Jeśli masz 14 lat lub więcej, ale nie ukończyłeś lat 18 (lub wieku uznawanego za pełnoletni w jurysdykcji, w której korzystasz z Oprogramowania lub Usług INFINIX), co sprawia, że jesteś „nieletni”, oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszą Umową wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym oraz że zarówno Ty jak i Twój opiekun prawny rozumiecie i zgadzacie się z niniejszą Umową. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym pozwalającym nieletniemu na korzystanie z Usług INFINIX, zgadzasz się na: (i) nadzorowanie korzystania przez nieletniego z Oprogramowania i Usług INFINIX; (ii) poniesienie wszelkiego ryzyka związanego z korzystaniem z Oprogramowania i Usług INFINIX przez nieletniego, w tym na przekazywanie treści do i od stron trzecich za pośrednictwem internetu; (iii) poniesienie pełnej odpowiedzialności wynikłej z korzystania przez nieletniego z Oprogramowania i Usług INFINIX; (iv) zapewnienie prawidłowości i prawdziwości wszelkich danych udostępnianych przez nieletniego; (v) poniesienie odpowiedzialności i związanie się niniejszą Umową w zakresie dostępu i korzystania przez nieletniego z Oprogramowania i Usług INFINIX.

1.3 W celu poprawy komfortu użytkowania lub zwiększenia bezpieczeństwa produktu, będziemy nieustannie ciężko pracować nad rozwojem nowego oprogramowania i usług oraz terminowego dostarczania Ci aktualizacji oprogramowania (w tym, między innymi, aktualizacje wersji oprogramowania, ich modyfikacje i udoskonalenia funkcji) lub jego naprawy. INFINIX może zastrzec sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy, zgodnie z potrzebami i z obowiązującym prawem i regulacjami. Zaktualizowana Umowa zastąpi oryginalną Umowę i wejdzie w życie po wygaśnięciu okresu przewidzianego w obowiązującym prawie. W przypadku braku tego typu przepisów w obowiązującym prawie, Umowa wejdzie w życie wraz z datą aktualizacji. Aktualizacja Umowy zostanie ogłoszona na odpowiedniej oficjalnej stronie internetowej Usług INFINIX, tak abyś miał do niej dostęp w dowolnym momencie. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z Oprogramowania lub Usług INFINIX, będzie to oznaczało, że zapoznałeś się i zgadzasz się na przestrzeganie warunków zaktualizowanej Umowy. Jeśli nie akceptujesz zaktualizowanej Umowy, prosimy o zaprzestanie z korzystania z Oprogramowania lub Usług INFINIX.

2. Dozwolone korzystanie z licencji

Na podstawie warunków niniejszej Umowy, INFINIX udziela Ci niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, osobistej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Oprogramowania i Usług. Możesz zainstalować, korzystać, wyświetlać i uruchamiać Oprogramowanie i Usługi na urządzeniu INFINIX dla celów niekomercyjnych.

2.1 System INFINIX: oznacza niestandardowy system operacyjny opracowany niezależnie i będący własnością INFINIX, oparty o system Google Android lub o system operacyjny innej marki. Własność INFINIX w zakresie tego systemu obejmuje: (i) dane dotyczące, między innymi, kodów przechowywanych na urządzeniu i innego wbudowanego oprogramowania, dokumentów, interfejsu, treści i czcionek dostarczonych Ci wraz z urządzeniem INFINIX oraz wszelkie materiały chronione prawem autorskim INFINIX lub jej licencjodawcy; (ii) aktualizacje lub modernizacje oprogramowania opisanego w (i).

2.2 Oprogramowanie: oznacza program aplikacji systemu opracowany niezależnie przez INFINIX i dostarczany wraz z systemem INFINIX.

2.3 Usługi: oznacza różne powiązane usługi świadczone przez INFINIX użytkownikom Oprogramowania.

2.3.1 Możesz korzystać z przeglądarki, nagrań, kalkulatora, pogody, organizatora plików, pobierania, notatnika, telefonu, SMS, kamery, zdjęć, książki adresowej, Bluetooth’a i innych funkcji. Świadczone usługi są związane z nabytym przez Ciebie urządzeniem INFINIX.

2.3.2 Możesz korzystać z Usług za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów oraz innych urządzeń produkcji INFINIX. Jednocześnie, INFINIX będzie w dalszym ciągu wzbogacał formę urządzeń dla użytkowników Usług.

2.3.3 Niektóre programy i usługi, z których korzystasz na urządzeniach INFINIX posiadają oddzielne umowy z użytkownikiem lub podlegają osobnym zasadom. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do korzystania ze wspomnianych powyżej programów lub usług.

3. Własność intelektualna; Prawa własności

INFINIX zachowuje prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Usług oraz do wszelkich związanych z nimi treści informacyjnych (w tym, między innymi, do projektu interfejsu UI, zdjęć, czcionek, audio, itd.) oraz wszystkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przekazane. Powyższe prawa własności intelektualnej, w tym, między innymi, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa patentowe, są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej, przepisy przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji oraz przez inne stosowne przepisy, regulacje i właściwe umowy międzynarodowe. W przypadku kwestii nie autoryzowanych wyraźnie przez niniejszą Umowę, takich jak sprzedaż komercyjna, kopiowanie i pozwolenie na korzystanie z Oprogramowania jakimkolwiek osobom trzecim, powinieneś uzyskać osobne pisemne pozwolenie od INFINIX.

4. Ograniczenia korzystania z Oprogramowania i Usług

4.1 Korzystając z Oprogramowania i Usług nie możesz podejmować pewnych działań, a w szczególności:

4.1.1 Publikować, transmitować, szerzyć lub przechowywać treści, które naruszają prawo i regulacje, zasady użytkowania, porządek publiczny lub dobre obyczaje oraz etykę społeczną, takich jak: obelgi, szkalowanie, przemoc lub obrażanie uczuć religijnych, itd; publikować, transmitować, szerzyć lub przechowywać zmyślonych informacji lub informacji reklamowych w celu wprowadzenia w błąd lub oszukania innych;

4.1.2 Wynajmować, wypożyczać, kopiować, modyfikować, podlinkowywać, przedrukowywać, kompilować, wydawać czy publikować Oprogramowania lub podejmować podobne działania;

4.1.3 Dopuszczać się nieuprawnionej modyfikacji, inżynierii odwrotnej, demontażu, dekompilacji lub innego rodzaju próby niszczenia Oprogramowania; lub uzyskiwać dostęp lub zakłócać działanie Oprogramowania używając wtyczek, znaczników lub narzędzi/usług stron trzecich nieautoryzowanych przez INFINIX;

4.1.4 Kopiować, modyfikować, dodawać, usuwać, działać w formie montażu lub tworzyć jakiekolwiek pochodne dzieła oparte o dane Oprogramowania, dane wprowadzone do pamięci jakiegokolwiek urządzenia podczas korzystania z Oprogramowania, interaktywne dane klienta i strony serwera używane podczas obsługi Oprogramowania oraz dane systemowe konieczne do obsługi Oprogramowania; dodawać, usuwać lub dokonywać zmian w funkcjach lub efekcie operacyjnym oprogramowania poprzez modyfikację lub tworzenie instrukcji i danych, które występują podczas obsługi oprogramowania; obsługa lub publiczne rozpowszechnianie oprogramowania oraz metod użytych do powyższych celów, w celach komercyjnych bądź nie;

4.1.5 Działać w inny sposób naruszający prawo, zasady, porządek publiczny i dobre obyczaje oraz etykę społeczną lub działać w sposób nieautoryzowany na piśmie przez INFINIX.

4.2 Nie możesz i zgadzasz się na niedopuszczanie się oraz nieumożliwianie innym dopuszczania się: kopiowania (poza przypadkami, na które wyraźnie zezwala niniejsza Umowa), dekompilowania, inżynierii odwrotnej, demontażu, próby pozyskania kodu źródłowego, odszyfrowywania, modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych Oprogramowaniu INFINIX lub wszelkim usługom świadczonym poprzez Oprogramowanie INFINIX lub jakąkolwiek jego część (z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie w jakim powyższe ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo lub warunki licencyjne regulujące korzystanie z komponentów open-source, które mogą być zawarte w Oprogramowaniu INFINIX). Zgadzasz się nie usuwać, nie przesłaniać i nie zmieniać jakichkolwiek praw własności (w tym praw do znaków towarowych i praw autorskich), które mogą być umieszczone lub zawarte w Oprogramowaniu INFINIX.

5. Zasady użytkowania Oprogramowania i Usług

5.1 Rozumiesz i zgadzasz się, że powinieneś przestrzegać praw i obowiązków przedstawionych w niniejszej Umowie, jeśli decydujesz się na korzystanie z urządzenia INFINIX.

5.2 Jako że INFINIX może utworzyć wiele wersji oprogramowania dla różnych urządzeń, powinieneś wybrać i pobrać odpowiednie oprogramowanie oraz podążać za wskazówkami w celu poprawnej jego instalacji.

5.3 W celu świadczenia usług o lepszej jakości i bezpieczeństwie, INFINIX może zarekomendować instalację innego oprogramowania podczas instalacji Oprogramowania. Możesz zdecydować, czy chcesz je instalować czy też nie.

5.4 Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie i Usługi mogą zostać zawieszone lub wstrzymane przez INFINIX w oparciu o plany rozwoju naszej działalności lub zgodnie z wymogami organów sądowych, regulacyjnych i nadzorczych.

5.5 O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i pisemną autoryzację INFINIX, nie możesz korzystać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania i Usług INFINIX.

6. Ustalenia dotyczące Twojego korzystania z Oprogramowania i Usług

6.1 W pełni rozumiesz i zgadzasz się, że: podczas korzystania z danej usługi Oprogramowania, mogą być wymagane odpowiednie uprawnienia i interfejsy urządzenia w celu dostępu do określonych funkcji, a pewne usługi mogą wymagać osobnych umów z użytkownikiem. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wspomnianymi umowami i zasadami przed skorzystaniem z Usług;

6.2 INFINIX ma prawo do wyświetlania Ci wszelkiego rodzaju informacji w procesie świadczenia Usług, w tym, między innymi, prośby o autoryzację, informacje reklamowe i promocyjne, itd. Informacje te mogą się pojawić w formie wiadomości systemowych lub wyskakujących okienek. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie pewnych informacji, możesz anulować daną usługę, co może ostatecznie prowadzić do niemożności funkcjonowania danej usługi;

6.3 Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że: INFINIX podejmie ekonomicznie uzasadnione działania w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich przechowywanych danych podczas korzystania przez Ciebie z Usług, jednak INFINIX nie może zapewnić stuprocentowej gwarancji, w tym między innymi w następujących sytuacjach:

6.3.1. W maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie, INFINIX nie jest odpowiedzialne za usunięcie lub awarię przechowywania danych w Oprogramowaniu i Usługach;

6.3.2 INFINIX zachowa dane przez minimalny okres przechowywania wymagany do rozwoju działalności, chyba że zgodzisz się na przedłużenie okresu przechowywania lub gdy w inny sposób jest to prawnie dozwolone. INFINIX ma również prawo do decydowania, według swojego uznania, o maksymalnej pojemności przechowywanych danych na urządzeniu INFINIX lub w jego Oprogramowaniu. Możesz sam zrobić kopię zapasową danych zawartych w Oprogramowaniu i Usługach, na swoje własne potrzeby;

6.4 Podczas korzystania z Usług, wyświetlane treści mogą się różnić w zależności od wersji Oprogramowania, z którego korzystasz. Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że: gdy korzystasz z określonej wersji Oprogramowania lub wchodzisz od odpowiednie strony internetowe aplikacji opracowanej przez INFINIX, w celu zapewnienia Ci lepszej obsługi, możemy dostosować niezbędne informacje, takie jak miejsce instalacji, rozmiar i UI interfejsu aplikacji instalowanej na Twoim urządzeniu, w zależności od aktualnej wersji dostarczanej przez INFINIX.

6.5 W pełni rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli podczas korzystania z Oprogramowania zajdzie potrzeba rejestracji konta, będziesz odpowiedzialny za odpowiednią ochronę bezpieczeństwa danych zarejestrowanego konta oraz hasła do konta, oraz że będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania pochodzące z konta zarejestrowanego przez Ciebie na urządzeniu INFINIX , w tym za wszelkie publikowane przez Ciebie treści i konsekwencje z nich wynikające.

6.6 Sam dokonujesz oceny treści, do których masz dostęp podczas korzystania z Usług i ponosisz ryzyko płynące z korzystania z takich treści, w tym ryzyko wiążące się z poprawnością, kompletnością lub praktycznością tych treści. INFINIX nie jest w stanie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę czy szkodę poniesioną w wyniku powyższego ryzyka.

6.7 Jeśli INFINIX stwierdzi lub otrzyma zgłoszenie o naruszeniu warunków niniejszej Umowy, INFINIX będzie miało prawo do usunięcia i zasłonięcia naruszających Umowę treści, zawieszenia lub wypowiedzenia Ci prawa do korzystania z danego konta INFINIX lub z wszelkich jej Usług oraz do zbadania odpowiedzialności prawnej i podjęcia innych działań, w każdym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli naruszysz jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy, szkodząc tym samym jakiejkolwiek stronie trzeciej, poniesiesz pełną odpowiedzialność wynikającą z takiego naruszenia i zadośćuczynisz INFINIX za wszelkie straty poniesione przez INFINIX w jego wyniku (w tym, między innymi, za możliwe kary administracyjne, opłaty sądowe oraz opłaty związane ze śledztwem lub zbieraniem dowodów).

 

7. Aktualizacje niniejszej Umowy

W celu zapewnienia Ci lepszego dostępu do naszych Usług oraz zagwarantowania bezpieczeństwa naszego Oprogramowania, możemy od czasu do czasu aktualizować Oprogramowanie i związane z nim Usługi (w tym, między innymi, modyfikować oprogramowanie, modernizować oprogramowanie, deaktywować pewne funkcje, wzmacniać pewne funkcje, rozwijać nowe usługi, zastępować oprogramowanie i usprawniać jego funkcje). Możesz zadecydować czy chcesz dokonać aktualizacji posiadanej wersji w zależności od Twoich potrzeb. Aby umożliwić Ci korzystanie z lepszej obsługi urządzenia INFINIX oraz w zgodzie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może posiadać funkcję domyślnej automatycznej aktualizacji. Możesz zdecydować czy chcesz włączyć tę funkcję w ustawieniach oprogramowania. W przypadku takich aktualizacji, powiadomimy Cię o nich w odpowiedni sposób (w tym, między innymi, przez powiadomienia systemowe, wiadomości ze strony internetowej, ogłoszenia, powiadomienia o aktualizacji ze sklepu z aplikacjami, itd.) i damy Ci możliwość akceptacji lub nie zaktualizowanej wersji. Aktualizacja do najnowszej wersji może ulepszyć komfort użytkowania. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować zaktualizowanej wersji dostarczonej przez INFINIX, rozumiesz, że możesz narażać Oprogramowanie na poważne niebezpieczeństwo lub spowodować, że Oprogramowanie nie będzie nadawać się do użytku lub będzie niestabilne. Zaniechanie aktualizacji oprogramowania może spowodować ograniczenie działania niektórych funkcji Oprogramowania lub sprawić, że stanie się ono bezużyteczne.

 

8. Oprogramowanie i Usługi dostarczane przez strony trzecie

8.1 Aby ułatwić Ci korzystanie z urządzenia INFINIX, Oprogramowanie lub Usługi mogą korzystać z oprogramowania lub usług stron trzecich, a rezultaty korzystania z nich i dostępu do nich zależą od danej strony trzeciej (w tym, między innymi, usługi i treści dostarczane przez strony trzecie, które napotykasz korzystając z Oprogramowania lub Usług, lub do których strony trzecie mają dostęp poprzez otwartą platformę INFINIX). Oprócz warunków niniejszej Umowy, musisz przestrzegać umów użytkownika stron trzecich, jeśli korzystasz z oprogramowania lub usług dostarczanych na urządzenie INFINIX przez strony trzecie. INFINIX nie może gwarantować bezpieczeństwa, prawidłowości i wiarygodności usług i treści dostarczanych przez strony trzecie oraz odpowiadać za związane z nimi ryzyko; wszelkie ryzyko z nich wynikające ponosisz w pełni sam.

8.2 Niezależnie od tego, czy oprogramowanie i usługi stron trzecich są zainstalowane fabrycznie na urządzeniu INFINIX czy aktywujesz lub subskrybujesz je sam, rozumiesz i zgadzasz się, że INFINIX zrzeka się wszelkich jednoznacznych lub dorozumianych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa, poprawności i wiarygodności usług i treści dostarczanych przez strony trzecie oraz gwarancji dotyczących innego ryzyka.

8.3 Jakiekolwiek spory pomiędzy Tobą a wspomnianymi zewnętrznymi usługodawcami zostaną rozstrzygnięte przez Ciebie i takie strony trzecie za poniesieniem przez Ciebie ewentualnej odpowiedzialności.

9. Opłaty i reklamy

Rozumiesz i zgadzasz się, że choć Oprogramowanie i Usługi są obecnie oferowanie bezpłatnie, to jednak z uwagi na ciągły rozwój naszych Usług, może zajść potrzeba uiszczenia przez Ciebie opłat za część Oprogramowania lub Usług dostarczanych Ci przez INFINIX. INFINIX zachowuje prawo do dodania funkcji i funkcjonalności pobierających opłaty w przyszłości. INFINIX zachowuje również prawo do wyświetlania reklam związanych z Oprogramowaniem i Usługami INFINIX. W przypadku płatnego oprogramowania i usług, wyraźnie poinformujemy Cię o tym za pomocą Oprogramowania; będziesz mógł zdecydować czy chcesz korzystać z takiego płatnego oprogramowania lub usługi. W takim przypadku, prosimy o korzystanie z płatnego oprogramowania lub usługi zgodnie z udzielonymi przez nas instrukcjami (w tym, między innymi, dotyczącymi standardów płatności, warunków płatności i zasadami usługi). Możesz korzystać z takiego płatnego oprogramowanie i usług gdy udzielisz wyraźnej zgody na dotyczące ich zasady i gdy jesteś skłonny uiścić opłatę.

Twoje korzystanie z Oprogramowania i Usług będzie się wiązało ze zużyciem Twojego urządzenia, przepustowości, ruchu i innych zasobów. Opłaty za powyższe zasoby, takie jak kupno urządzenia INFINIX, opłaty za dostęp do internetu, opłaty za SMS oraz opłaty za usługi Oprogramowania o wartości dodanej, poniesiesz sam.

10. Polityka prywatności

Podczas korzystania z Urządzenia, Oprogramowania i Usług INFINIX, może zajść potrzeba gromadzenia przez INFINIX danych osobowych w celu świadczenia Ci usług. INFINIX przykłada ogromną wagę do ochrony Twoich danych osobowych i opracował Politykę prywatności INFINIX, która zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu w jaki INFINIX gromadzi, wykorzystuje, przechowuje, przekazuje i ujawnia Twoje dane osobowe. Pobierając, instalując lub korzystając z Usług, zgadzasz się na objęcie Cię warunkami niniejszej Umowy oraz jej Polityki prywatności; INFINIX będzie strzegł Twojej prywatności w zgodzie z tą Polityką prywatności.

11. Rozwiązanie umowy i naruszenie jej postanowień

INFINIX ma prawo do oceny, czy Twoje zachowanie jest zgodne z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś istotne przepisy prawa lub regulacje lub nie przestrzegasz któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub związanych z nią zasad, w oparciu o skalę naruszenia, INFINIX i jej licencjodawcy będą mieli prawo do usunięcia naruszających treści, ograniczenia, zawieszenia lub wypowiedzenia Twojego prawa do korzystania z Oprogramowania i Usług INFINIX bez uprzedniego powiadomienia oraz do powzięcia innych działań, które INFINIX uzna za stosowne. Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za zachowania naruszające warunki niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, musisz niezwłocznie zaprzestać korzystania z Oprogramowania i Usług oraz usunąć wszelkie Oprogramowanie i powiązane z nim materiały, które zdążyłeś skopiować i/lub zainstalować na Twoim urządzeniu INFINIX.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zwolnisz z odpowiedzialności INFINIX, jego spółkę macierzystą, spółki zależne i powiązane oraz wszystkich urzędników, członków zarządu, agentów i ich pracowników oraz wszelkie strony działające w imieniu INFINIX, od i przeciwko jakimkolwiek roszczeniom, działaniom, zobowiązaniom, stratom, szkodom, osądom i wydatkom stron trzecich, w tym rozsądnym opłatom pełnomocnika (zwanych zbiorczo „Roszczeniami”), wynikłymi z (i) jakiegokolwiek korzystania z Usług INFINIX lub produktów widniejących w Usługach INFINIX przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę, które jest niezgodne z warunkami niniejszej Umowy; (ii) wszelkiego naruszenia niniejszej Umowy przez Ciebie lub przez jakąkolwiek inną osobę, której pozwoliłeś na korzystanie z Usług INFINIX; (iii) wszelkiego naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji lub praw stron trzecich przez Ciebie lub przez jakąkolwiek osobę, której zezwoliłeś na korzystanie z Usług INFINIX lub produktów widniejących w Usługach INFINIX.

13. ZASTRZEŻENIA

13.1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, OPROGRAMOWANIE I USŁUGI INFINIX SĄ DOSTARCZANE W NIEZMIENIONYM STANIE I W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU CZY NATURY CZY TO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWIDŁOWOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ODPOWIEDZI, WYNIKÓW, FACHOWEGO DZIAŁANIA LUB BRAKU WIRUSÓW ORAZ BRAKU ZANIEDBAŃ, WSZYSTKO TO W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA I USŁUGI.

13.2 OPROGRAMOWANIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH ZŁOŚLIWYCH KODÓW, KTÓRYCH CELEM BYŁOBY ZNISZCZENIE DANYCH TWOJEGO URZĄDZENIA LUB POZYSKANIE TWOICH PRYWATNYCH DANYCH. INFINIX DOŁOŻY RÓWNIEŻ WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE, SZYBKIE, SKUTECZNE, DOKŁADNE, NIEZAWODNE I NIEPRZERWANE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA I USŁUG, UWZGLĘDNIAJĄC JEDNAK OGRANICZENIA ISTNIEJĄCEJ TECHNOLOGII, OPROGRAMOWANIA I POWIĄZANYCH Z NIM USŁUG, MOŻE BYĆ NARAŻONE NA DZIAŁANIE RÓŻNYCH NIESTABILNYCH CZYNNIKÓW. INFINIX NIE GWARANTUJE I NIE TWIERDZI, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST KOMPATYBILNE Z KAŻDYM SYSTEMEM OPERACYJNYM ORAZ SPRZĘTEM LUB ŻE JEST POZBAWIONE BŁĘDÓW, MOŻE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE JEST MOŻLIWA NAPRAWA WSZELKICH BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU LUB ZWIĄZANYCH Z NIM USŁUGACH. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKICH OKOLICZNOŚCI, JAK NIEZGODNOŚĆ LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU UZYSKANIA POMOCY TECHNICZNEJ. JEŚLI PROBLEMU ZE ZGODNOŚCIĄ NIE MOŻNA ROZWIĄZAĆ, MOŻESZ USUNĄĆ OPROGRAMOWANIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, INFINIX JEST ZWOLNIONA Z WSZELKICH STRAT WYNIKŁYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU INFINIX, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD NIEMATERIALNYCH LUB STRAT, WYNIKAJĄCYCH Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNE), A NAWET JEŚLI INFINIX ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD: (i) KORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE Z USŁUGI; (ii) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO TRANSMISJI LUB TWOICH DANYCH LUB ICH ZMIANA; (iii) USUNIĘCIE, USZKODZENIE LUB NIEWYKORZYSTANIE TRANSMISJI LUB TWOICH DANYCH W USŁUDZE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM; (iv) OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ; (v) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z USŁUGĄ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, DLATEGO OGRANICZENIE TO MOŻE NIE MIEĆ W TWOIM PRZYPADKU ZASTOSOWANIA.

JEDNOCZEŚNIE, MAKSYMALNA KWOTA REKOMPENSATY ZA WSZYSTKIE STRATY PONIESIONE PRZEZ INFINIX NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA KORZYSTANIE/ZAKUP DANEGO URZĄDZENIA, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG INFINIX (JEŚLI W GRĘ WCHODZI USŁUGA PŁATNA) W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED DATĄ WSZCZĘCIA DOCHODZENIA ROSZCZENIA. JEŚLI PRAWO TWOJEGO REGIONU NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM UMOWY. W TAKIM PRZYPADKU STOSUJE SIĘ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I REGULACJE.

15. Obowiązujące przepisy prawa i rozstrzyganie sporów

15.1 Obowiązujące przepisy prawa. Wykonanie, przedstawienie, interpretacja, modyfikacja i rozstrzyganie sporów dotyczących niniejszej Umowy podlegają prawu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kongu Chińskiej Republiki Ludowej, z wyłączeniem postanowień kolizyjnych niniejszej Umowy. Zgadzasz się, że niniejsza Umowa jest podpisywana w Hong Kongu.

15.2 Arbitraż. Wszelkie spory lub spory między Tobą a INFINIX na podstawie niniejszej Umowy będą najpierw rozstrzygane w drodze polubownych negocjacji. Jeśli nie można osiągnąć porozumienia na drodze polubownych negocjacji, bezwarunkowo wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub spory (czy to dotyczące umowy, czynu niedozwolonego lub innego powodu) wszczęte przez Ciebie przeciwko spółce INFINIX, jej kierownikom, agentom i pracownikom któregokolwiek podmiotu INFINIX wynikające z, odnoszące się do, lub w jakikolwiek sposób związane z Usługami INFINIX, zostaną przedłożone Międzynarodowemu Centrum Arbitrażowemu w Hongkongu (HKIAC) w celu rozstrzygnięcia przed jednym (1) arbitrem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w HKIAC. Arbitraż będzie miał miejsce w Hong Kongu, w Chinach, a postępowanie arbitrażowe i wszystkie pisma procesowe i pisemne dowody będą przedstawione w języku angielskim. Orzeczenie w sprawie opinii wydanej przez arbitrów może być wpisane do każdego sądu właściwego dla danej jurysdykcji. Będziesz miał prawo dochodzenia roszczeń wobec INFINIX wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w ramach jakiegokolwiek działania lub postępowania w ramach danej klasy lub przedstawiciela.

16. Warunki ogólne

16.1 Nagłówek. Nagłówki wszystkich warunków niniejszej Umowy mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mają znaczenia faktycznego i nie mogą być użyte jako podstawa do interpretacji znaczenia niniejszej Umowy.

16.2 Rozdzielność. Jeżeli którykolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznany za nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania przez jakikolwiek organ sądowy lub administracyjny, takie ustalenie nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych warunków i postanowień niniejszej Umowy, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy i będą interpretowane zgodnie z jej warunkami.

16.3 Języki. Jeżeli niniejsza Umowa jest sporządzana w języku angielskim, arabskim i innych językach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo ma wersja angielska niniejszej Umowy.

16.4 Brak zrzeczania się. Niedopełnienie przez INFINIX obowiązku egzekwowania w dowolnym momencie któregokolwiek z przepisów dotyczących Usług INFINIX, lub niewymaganie przez INFINIX w dowolnym momencie wykonania przez użytkownika któregokolwiek z przepisów dotyczących Usług INFINIX nie może w żaden sposób być interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takich przepisów, ani też w żaden sposób nie wpływa na prawo INFINIX do egzekwowania takich przepisów w przyszłości. Wyraźne zrzeczenie się przez INFINIX jakiegokolwiek przepisu, warunku lub wymogu świadczenia Usług INFINIX nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek przyszłego obowiązku przestrzegania takiego przepisu, warunku lub wymogu.

16.5 Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a INFINIX dotyczącej korzystania z Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Tobą a firmą INFINIX dotyczące korzystania z Oprogramowania. Możesz podlegać również dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania lub zakupu oprogramowania open-source, treści stron trzecich lub innych usług INFINIX.