นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ นโยบายฯ) ของ อินฟินิกซ์ นั้น ให้หมายรวมถึงนโยบายฯ ของบริษัทในเครือและบริษัทลูกของ อินฟินิกซ์ ด้วย โดยนโยบายฯ นี้จะให้หมายความถึง การรวบรวม ขั้นตอน การใช้ การแบ่งปัน การเปิดเผย การเก็บ การทำให้คงอยู่ และการป้องกัน ซึ่งบรรดาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งทางเราถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยหากว่าลูกค้าซึ่งได้ใช้สินค้าของ อินฟินิกซ์ จะได้อ่านและทำความเข้าใจในนโยบายฯ นี้แล้ว นั่นหมายถึงว่า ลูกค้าได้ยอมรับในแนวทางปฏิบัติตามดังที่นโยบายฯ ได้กำหนด แต่ถ้าลูกค้าจะไม่ยอมรับในนโยบายฯ ของเรา ลูกค้าก็อาจจะไม่สามารถมาใช้บริการจากเราได

 

I.  การรวบรวมข้อมูล

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาโดยตรง

เมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าและบริการของเราไม่ว่าจะโดยผ่านทางเว็บไซต์ infinixmobility.com หรือเมื่อทำการลงทะเบียนกับเรา ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าเอง หรือข้อมูลอื่นใดที่ต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นข้อมูลของลูกค้าเองนั้นๆที่สามรถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ อาทิ ชื่อจริงของลูกค้า ที่อยู่อีเมลล์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อื่นที่สามารถใช้ในการติดต่อ วันเดือนปีเกิด สถานที่ตั้ง รูปถ่าย รหัสไปรษณีย์ เมือง ประเทศ เวลาท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บันทึกข้อผิดพลาด ประวัติการขอรับเงินคืนและการส่งซ่อม หมายเลขบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต ข้อมูลการจ่ายเงินอื่นๆ หมายเลขบัญชี สถานที่ตั้งที่ลูกค้าขอรับเงินหรือสินค้าคืน ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ดังนี้ เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนั้นของลูกค้าไว้ โดยเป็นการไปเก็บมาจาก หรือรวบรวมจากข้อมูลที่ได้มากจากแหล่งอื่นๆ อาทิ จากบัญชีทางสื่อทางสังคมต่างๆ ( The Social Account) ซึ่งลูกค้าเลือกใช้เป็นช่องทางในการรับบริการ หรือข้อมูลอื่นๆที่เราได้รับจากบริษัทอื่นด้วย

2.  ้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เราอาจทำการเก็บข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอาทิ หมายเลขฮาร์ดแวร์ หมายเลขของ IMEI, MEID, หมายเลขเครื่อง, CID, MID and หมายเลข MCC ID หรือซิมการ์ด เป็นต้น และ ที่อยู่ MAC วันและเวลาที่ลูกค้าเปิดเครื่อง ชนิดและรุ่นของตัวระบบเครื่องโทรศัพท์ content ที่ลูกค้าเข้าไปดู หรือใช้ และ ข้อมูลเวลาในการเข้าใช้ข้อมูล ที่อยู่ของอินเตอร์เนทโปรโตคอล (IP) สถิติข้อมูล ข้อมูลผลการดำเนินการ Browsing และการประวัติการใช้ข้อมูลนำทาง (Navigational history) ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ เวลาที่เข้าใช้ เบราเซอร์ไทบ์ เว็บไซต์ที่ลูกค้าทำการดาว์นโหลดและติดตั้งทั้งก่อนหน้าและหลังจากเข้าเว็บไซต์ โดเมนเนมของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เนทของลูกค้า แอพลพลิเคชั่น หรือซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าดาวน์โหลดหรือติดตั้ง ตัวจับสัญญาณของระบบ การเชื่อมต่อต่างๆของลูกค้าบน แอพพลิเคชั่นโดยผ่านสินค้าหรือบริการของเรา-เราอาจะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวลูกค้าจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากแหล่งที่เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลจากเครือข่ายอื่นๆของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดชึ้นเมื่อลูกค้าได้ไปทำการเชื่อมต่อเพื่อรับบริการนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลจากบุคคลภายนอกนั้นไปใช้ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ลูกค้าได้ใช้ เป็นไปตามนโยบายฯ ดังกล่าว

ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ ลูกค้ายินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบุคคลภายนอกนำมาเปิดเผยต่อ อินฟินิกซ์ ได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของ อินฟินิกซ์ ไม่ถือเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งอาจมีการทำขึ้นระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอกนั้นด้วย อินฟินิกซ์ จะไม่มีส่วนเข้าผูกพันใดๆในข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับ ระหว่างลูกค้าและบุคคลภายนอกนั้นๆ

II.  ขั้นตอน และการใช้ข้อมูล

เราอาจนำหรือใช้ข้อมูลของลูกค้า สำหรับการจัดเตรียมและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงการยืนยันการสั่งซื้อ ใบอินวอยซ์ ใช้ในการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัย และการส่งข้อความอื่นๆ ไปยังลูกค้าเกี่ยวกับการสั่ง และการซื้อสินค้าของลูกค้านั้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อการแจ้งไปยังลูกค้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าของเรา เงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจัดการและส่งมอบสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้สั่งซื้อนั้นๆ ทำการขึ้นทะเบียน เปิดเครื่อง ปรับปรุงและอัพเดทสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นๆ รวมถึงตอบรับและให้คำแนะนำตามคำร้องขอของลูกค้า จัดให้มีการซ่อมหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สินค้าหรือบริการนั้นๆที่หน้างาน ทำการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลล่าสุดของสินค้าของ อินฟินิกซ์ ให้แก่ลูกค้าได้ทราบ รวมถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สิ่งต่างๆ และช่วยพัฒนา หรือทำให้สินค้าหรือบริการ เว็บไซต์ การตลาด และ การดูแลลูกค้าของเรามีคุณภาพดีขึ้น ทำการตรวจสอบความผิดปกติหรือการกระทำใดๆที่เป็นการฉ้อฉลหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมาย ทำการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อกิจการภายในของเราเอง เช่น ทำการตรวจสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการติดต่อกับลูกค้านั้นเอง เพื่อแจ้งถึงการได้รับสิทธิพิเศษ หรือของรางวัลจากการใช้สินค้าหรือบริการของเรา (ลูกค้าอาจใช้แบบฟอร์มยกเลิกการได้รับสิทธิประโยชน์หรือของรางวัลต่างๆได้ด้วย โดยการเข้าไปคลิ๊กที่อีเมลล์แจ้งสิทธิประโยชน์หรือของรางวัลตรง unsubscribe link ) เราอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการนำมาจัดทำคอนเทนท์ต่างๆโดยอาศัยข้อมูลที่ผ่านมาของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา จัดทำโฆษณาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นการเฉพาะ สำหรับการสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของเรา

III.  เทคโนโลยี

เราใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้า และบริการ หรือเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งเทคโนโลยีนั้นหมายถึง cookies และ web beacon และเทคโนโลยีอื่นๆด้วยเช่น LSOs ที่เรียกว่า Flash Cookies Cookiesจะมีขนาดไฟล์เล็กซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่ปรากฏตามการใช้งานบนคอมพิเตอร์ บนโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมืออื่นๆได้ โดย Cookies จะช่วยจัดเก็บและจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ เช่น ขนาดตัวอักษร รายการที่ชอบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจลูกค้าและสร้างสิทธิพิเศษ โปรโมชั่นต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้าๆได้ดี นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลจาก Cookies ในการสร้างสื่อโฆษณาได้ตรงเป้าหมาย ส่วน web beacon นั้น คือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เก็บ cookies เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บกี่ครั้ง เข้าไปที่ลิงค์วิดิโอ หรือคอนเทนท์ต่างๆบ่อยแค่ไหน ซึ่งทางเราจะใช้ cookies ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

มื่อลูกค้าเข้าเว็บไซต์ ก็จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า หรือนำเอา cookies ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยการเข้าไปที่เมนู “the help” เพื่อที่จะยอมรับหรือ ไม่ยอมรับ cookies นั้นๆ หรืออาจให้มีการแจ้งเพื่อมีการส่ง cookies เข้ามา อย่างไรก็ตาม ในบางบริการของเราอาจกำหนดให้ต้องมี cookies การไม่รับเอา cookies อาจทำให้เกิดผลกระทบการใช้บริการหรือการทำงานในส่วนหนึ่งส่วนใดของคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ของลูกค้าได้

ในการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเรา ลูกค้าจะเป็นผู้อนุญาตให้มีการเก็บ cookies หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ หรือ beacon หรือข้อมูลใดๆบนอุปกรณ์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าจะยังคงเป็นผู้อนุญาตให้ cookies หรือเทคโนโลยีอื่นๆ หรือ beacon และข้อมูลที่ได้มาจากเราและหรือจากบุคคลลภายนอกตามที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้นด้วยในการเข้าสู่หรือถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของลูกค้า

IV. การเปิดเผยข้อมูลสู่บุคคลภายนอก

เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทลูก ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่จัดทำบริการอื่นๆให้แก่เราเช่น ผู้ที่ทำขั้นตอนรวมข้อมูล การขยายสินเชื่อ การทำคำสั่งซื้อของลูกค้า การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า การจัดการและการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้า การจัดให้บริการลูกค้า การเข้าถึงประโยชน์ของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของเรา และการจัดทำวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหากเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ทางคดีความ หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐทั้งในและนอกประเทศของลูกค้า เราอาจเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากเราคิดว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจำเป็นในการที่จะปกป้องการดำเนินการของเรา หรือของลูกค้าเอง ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างบริษัท มีการควบรวม หรือซื้อขายกิจการ หรือเกิดภาวะล้มละลาย เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการทำธุรกิจของบุคคลภายนอกนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อน

โดยวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ลูกค้ายินยอมที่จะไม่ทำการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆต่อ อินฟินิกซ์ ซึ่งหมายรวมถึง บรรดาบริษัทลูกและบริษัทในเครือของ อินฟินิกซ์ ด้วย หากเกิดกรณีที่จะต้องมีการแบ่งปัน หรือการเปิดเผย หรือการร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามข้างต้นนั้น

V.  การรักษาไว้ซึ่งข้อมูล

เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายฯ การเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฯ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

VI.  สถานที่-ฐานในการให้บริการ

สำหรับสถานที่-ฐานในการจัดเก็บข้อมูลบนสินค้าของ อินฟินิกซ์ นั้น เราจะจัดและเก็บรวบรวมและใช้สถานที่-ฐานข้อมูลแบบ real-time ตามขอบเขตสภาพภูมิศาสตร์ ณ ขณะนั้น ซึ่งจะถูกถ่ายทอดมาจาก ระบบ GPS, ไวไฟฮอทสปอต, บลูทูธ หรือ หมายเลข ID ที่มาจากเสาส่งสัญญาณของเจ้าของเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะทำการเปิดหรือเปลี่ยน หรือปิด ระบบ GPS นี้ได้ด้วยการไปที่ ปุ่มการติดตั้ง GPS บนเครื่องโทรศัพท์นั้นเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลง ไวไฟ หรือ หมายเลข ID ที่มีมาจากเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนั้นได้โดยตรง ทั้งนี้เพราะ มันเป็นไปตามนโยบายของเครือข่ายไม่ใช่จากของเรา

VII.  การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม และด้วยเทคนิคและมาตรการในการจัดการที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการล่วงเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่แม้ว่าเราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการทำให้การป้องกันดีที่สุดอย่างไรก็ตาม ไม่มีเทคโนโลยีใดๆที่จะปกป้องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เราไม่อาจเข้าไปป้องกันบรรดาแอพพลิเคชั่น หรือบริการ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่บุคคลอื่นๆทำขึ้น ซึ่งมันอาจทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องสอบถามถึงวิธีการในการจัดการกับแอพพลิเคชั่นนั้นๆ จากบุคคลผู้คิดนั้นเองเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเอง

โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้มีการแบ่งปันไปไว้ในที่ต่างๆอาจถูกนำไปใช้และอาจถูกอ่าน หรือถูกเก็บ หรือ ลอก หรือเผยแพร่ซ้ำ หรือกระทำซ้ำ ได้โดยผู้ใช้งานคนอื่นๆ ลูกค้าจึงต้องรับผิดชอบในการถูกล้วงข้อมูลนั้นๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น ลูกค้าจึงพึงใช้ความระมัดระวังในการที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูล หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวในที่ต่างๆ

VIII.  การคุ้มครองผู้เยาว์

เราให้การปกป้องต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์เป็นอย่างมาก ถ้าลูกค้าคือผู้เยาว์ ลูกค้าก็ควรที่จะขอให้ผู้ปกครองทำการตรวจสอบและช่วยอ่านนโยบายฯนี้อย่างละเอียด ลูกค้าจะต้องให้การรับรองก่อนว่า ได้รับการอยนุญาจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วก่อนการใช้บริการต่างๆของเราหรือสิ่งใดๆที่เราจัดให้ โดยวัตถุประสงค์แห่งนโยบายฯนี้ คำว่า “ผู้เยาว์” นั้นจะหมายถึง ผู้เยาว์ในความหมายตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในแต่ละประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอาศัยอยู่

IX.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

นโยบายฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ ในการการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจมีการแจ้งหรือไม่แจ้งบนเว็บไซต์ และนโยบายฯที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันที่ที่มีการประกาศในเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าควรจะทำการตรวจสอบนโยบายฯ เป็นระยะๆ หากมีข้อกำหนดตามกฎหมาย ในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ในส่วนที่เราทำการรวบรวม เข้ากระบวนการ ใช้ แบ่งปัน เปิดเผย เก็บ รักษา และคุ้มครองความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ก็จะมีการบังคับใช้เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศการแก้ไขใหม่แล้วเท่านั้น

X.  กฎหมายที่ใช้บังคับ และ การระงับข้อพิพาท

้อพิพาท การใช้สิทธิเรียกร้อง ความแตกต่าง หรือข้อโต้แย้งใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายฯ นี้ จะให้บังคับใช้ ตีความ และแปลความหมาย ตามกฎหมายแห่งฮ่องกง โดยไม่มีให้นำหลักเกณฑ์เรื่อง การขัดกันแห่งกฎหมาย มาบังคับใช้แก่กรณี ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายฯ นี้ ที่ไม่สามารถระงับได้ ให้นำไปให้คณะอนุญาโตตุลการแห่งฮ่องกง เป็นผู้พิจารณา ภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งฮ่องกง ภาษาที่ใช้ในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาคือ ภาษาอังกฤษ และ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ถือเป็นที่สุด

XI.  ำถาม และ การติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฯ นี้ หรือ ลูกค้าต้องการที่จะทำการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่นนั้นๆ ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ hello@infinixmobility.com

Copyright © 2017 Infinix Inc. All rights reserved.