ข้อกำหนดการใช้งาน ของ อินฟินิกซ์

ยินดีต้อนรับสู่ infinix การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ของคุณ นั่นหมายถึง การที่คุณยอมรับในเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานของ infinix

I.  เงื่อนไขการยอมรับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานนี้ (“ข้อกำหนดฯ”) เป็นข้อกำหนดฯที่ทำขึ้นระหว่างคุณ และเรา คือ บริษัท อินฟินิกซ์ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงบรรดาบริษัทลูกและบริษัทในเครือของอินฟินิกซ์ด้วย เพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้าสู่หรือเข้ามาใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ อินฟินิกซ์ คือ infinixmobility.com (“หรือ the Site”) เราขอแจ้งแก่คุณว่า ก่อนที่คุณจะเข้าสู่หรือใช้งานเว็บไซต์ โปรดอ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนดฯ อย่างระมัดระวัง เมื่อทำการคลิ๊กในปุ่มการยอมรับหรือเข้าสู่เว็บไซต์ คุณจะต้องแสดงว่าได้ทำการยอมรับผลผูกพันทางกฎหมายในข้อกำหนดฯนั้น ถ้าคุณไม่ยอมรับนั่นหมายถึงว่า คุณจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้

เมื่อคุณเข้าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเวปไซด์ หรือทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ จากเวปไซด์ จะทำให้คุณต้องยอมรับและเข้าผูกพันในข้อกำหนดฯที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นด้วย หากว่าคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดฯ ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นี้ จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้งานแต่ละส่วนของ the Site ได้ 

 

II.  การแก้ไขข้อกำหนดฯ

เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ตัดออก ละไว้ หรือยกเลิก ข้อกำหนดฯ และการเข้าใช้เว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แล้วแต่กรณี เมื่อใดก็ได้ โดยที่ไม่ต้องทำการแจ้ง และคุณควรเข้าทำการตรวจสอบ the Site อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูข้อกำหนดฯ นั้นๆ การแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดฯ จะมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งบนเว็บ และหากคุณทำการเข้าใช้ the Site อย่างต่อเนื่อง เราก็ถือว่า คุณให้การยอมรับและมีผลผูกพันทางกฎหมายในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดฯใหม่นั้น ของคุณด้วย 

 

III.  สาระสำคัญ

ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเวปไซด์ ดังที่จะปรากฏซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่บรรดาคอนเทนท์เหล่านี้เท่านั้น คือ รหัสคอมพิวเตอร์ กราฟ ข้อความ ผู้ใช้ โปรแกรมเชื่อมต่อ โปรแกรมเชื่อมต่อเสมือน ภาพ ไฟล์เสียง วิดิโอ อาร์ตเวิร์ค เครื่องหมาย โลโก้ ล้วนเป็นสมบัติของ อินฟินิกซ์ หรือของผู้ได้รับสิทธิจากอินฟินิกซ์ โดยคอนเทนท์เหล่านี้ ให้หมายรวมถึง ภาพลักษณ์ ความรู้สึก การออกแบบ แบบโชว์ โครงสร้าง การเลือก เลย์เอาท์ และการจัดวางต่างๆ บนคอนเทนท์ ล้วนเป็นสมบัติของ อินฟินิกซ์ ด้วย ทั้งนี้ ภายใต้การปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

IV.  ข้อจำกักในการเข้าสู่ The Site

หากคุณยอมรับในข้อกำหนดฯ นี้ อินฟินิกซ์จะอนุญาตให้คุณเข้าใช้เวปไซต์นี้ได้ภายใต้การอนุญาตที่จำกัดไว้แต่เพียงการใช้แบบส่วนตัว ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขายหรือแสวงหากำไร และ ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดที่จะใช้ได้แต่เพียงผู้เดียว และคุณจะไม่สามารถให้สิทธิคนอื่นเข้าใช้แทนได้ และสิทธินี้แลกเปลี่ยนมือไม่ได้ ห้ามมิให้คุณทำการถ่ายรูป ผลิตซ้ำ จำหน่ายซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ขาย กระจายเสียง อัพโหลด แปะ เผยแพร่ แสดง แปลงรหัส แปล ส่งออก หรือตัดข้อมูลใดๆที่ปรากฏบนเวปไซต์ด้วยการทำ super-link โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อินฟินิกซ์ หรือ ผู้ที่ได้รับสทธิจาก อินฟินิกซ์ ก่อนคุณตกลงที่จะไม่ทำการสร้างการโหลดขนาดใหญ่ลงบนโครงสร้างของเวปไซต์หรือทำระบบใดๆเพื่อเชื่อมต่อกับเวปไซต์ และจะต้องไม่ทำการเผยแพร่ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามบนเวปไซต์ ให้ไปอยู่ในที่พื้นที่อื่น ใน mail lists หรือ ใน bullentine boards คุณตกลงที่จะไม่ทำการปรับปรุง ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งของคอนเทนท์

นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะทำการใช้เวปไซต์ เพียงเพื่อการแปะ การส่ง หรือรับข้อความ ซึ่งสำคัญและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการทำเวปไซต์ คุณจะต้องไม่นำมาซึ่งไวรัส โทรจัน worms logic bomb หรือสิ่งอื่นใดที่ที่อาจทำให้เกิดภยันตรายทางเทคนิค คุณตกลงที่จะไม่ทำให้ได้มาซึ่งการเข้าสู่เวปไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งของเวปไซต์ หรือทำลายมาตราการในการรับรองบนเซอร์เวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเวปไซต์ ด้วยวิธีการเจาะ (hacking) วิธีการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เวปไซต์ ไม่ว่าจะส่วนใดๆก็ตามไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามมิให้กระทำโดยข้อกำหนดฯ นี้ หรือ ชักชวนให้เกิดมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ข้อจำกัดในการอนุญาตนี้จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ หากว่าคุณมีการทำผิดข้อกำหนดฯ นี้ข้อใดข้อหนึ่งโดยที่เรา จะไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า และเมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตนี้ คุณจะต้องทำลายบรรดาเอกสารที่ดาวน์โหลดหรือที่พริ่นท์จากเวปไซต์นี้ทั้งหมดทันที นอกจากนี้ อินฟินิกซ์ จะทำการแจ้งเรื่องดังกล่าวนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย  

 

V.  ความถูกต้องของข้อมูล

คุณตกลงที่จะไม่นำความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ที่เกิดมีขึ้นในคอนเทนท์ต่างๆที่ อินฟินิกซ์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูลล่าสุด ที่สมบูรณ์และถูกต้องให้แก่คุณ โดยที่ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพของคอมเทนท์นั้น อินฟินิกซ์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อการที่มีความผิดพลาดในคอนเทนท์นั้น ไม่ว่าคอนเทนท์นั้นจะทำโดยอินฟิกซ์เอง หรือ บุคคลภายนอก อินฟินิกซ์ไม่การันตีว่าในคอนเทนท์นั้นๆ จะมีความถูกต้องหรือมีความสมบูรณ์ของข้อมูล อย่างไรก็ตาม อินฟินิกซ์จะทำการเปลี่ยนคอนเทนท์ หรือสินค้าที่แสดงบนเวปไซต์ เมื่อไรก็ได้ โดยไม่ต้องทำการบอกกล่าว 

 

VI.  ลิงค์ของบุคคลภายนอก

 บรรดาลิงก์ต่างๆของบุคคลอื่นซึ่งปรากฏอยู่บน The Site นั้น อินฟินิกซ์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการควบคุมลิงค์เหล่านั้น และไม่ต้องมีความรับผิดใดๆต่อข้อมูลในลิงค์ หรือโฆษณา หรือ สินค้า หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏตามลิงค์นั้นๆ นอกจากนี้ ลิงค์ที่ปรากฏบนเวปไซต์ ซึ่งทำขึ้นมาก็เพื่ออำนวยความสำดวกต่อลูกค้า แต่มิได้หมายความว่า อินฟินิกซ์จะให้การรับรองลิงค์นั้นแต่อย่างใด ในกรณีที่คุณได้เข้าไปหรือใช้ข้อมูลผ่านหรือบนลิงค์นั้น นั่นหมายถึงว่า เป็นการเข้าไปหรือใช้ข้อมูลต่างๆบนลิงค์นั้น ด้วยดุลพินิจและการตัดสินใจของตัวคุณเอง หากเกิดการเรียกร้องใดๆ คุณตกลงที่จะเรียกร้องตรงไปยังบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของลิงค์นั้น และคุณไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเอาแก่ อินฟินิกซ์ ได้เลย

 

VII.  บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าและใช้บริการผ่านเวปไซต์ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนสร้างบัญชีด้วยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะให้แต่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้องแก่ อินฟินิกซ์ และรักษาไว้เป็นความลับในบัญชีของคุณ คุณจะถูกสัณนิษฐานให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดมาจากการที่คุณไม่สามารถรักษาข้อมูลความลับได้ ซึ่งความรับผิดชอบนี้ หมายรวมถึงบรรดาค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัญชีของคุณเองด้วย ทั้งนื้ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาที่จะสามารถมีความรับผิดชอบนั้นได้หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ คุณจะต้องทำการแจ้ง อินฟินิกซ์ ทันทีหากลืมรหัสผ่าน หรือรหัสถูกขโมย คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสของบุคคลอื่น จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำได้จากเจ้าของบัญชีอื่นนั้นโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากเป็นการทำโดยไม่มีอำนาจ การอนุญาตนั้นถือว่า เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย 

 

VIII.  การสมัครเป็นผู้ใช้

ตามเจตนาแล้วเวปไซต์นี้ ทำขึ้นเพื่อรองรับทั้งผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่และผู้เยาว์ ซึ่งให้การรับรองจากผู้ปกครองแล้วว่า ให้สามารถยื่นสมัครเป็นผู้ใช้ ด้วยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนี้ คือ ชื่อของผู้ใช้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลล์ ด้วยวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฯ นี้ คำว่า “ผู้ใหญ่และผู้เยาว์” ให้หมายถึง บุคคล ณ เวลาที่ยื่นสมัครนี้ ตามกฎหมายแห่งท้องถิ่นที่ “ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์” อาศัยอยู่นั้น กำหนดว่าไว้ว่า บุคคลนั้น เป็น “ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์”

อินฟินิกซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือเป็นจริงในข้อมูลต่างๆที่ ผู้ใช้ยื่นเข้ามาเพื่อสมัคร อย่างไรก็ตาม การสมัครของผู้ใช้ จะต้องไม่เป็นการกระทำใดๆที่เป็นการ ละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารหรือการเอาเปรียบทางการค้า คุณจะต้องยอมรับว่า ข้อมูลผู้ใช้ที่แสดงในการสมัครนั้นจะต้องไม่ทำร้าย หรือก่อให้เกิดความเกลียดชัง การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา หรืออคติ หรือทำร้ายต่อบุคคลหรือองค์กรใด คุณรับทราบแล้วว่า การสมัครของคุณจะไม่นำมาซึ่งไวรัส worms spywares adwares หรือ โปรแกรมที่ก่อภยันตรายและหมายรวมถึง การอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่กระทบต่อ the Site ด้วย คุณตกลงว่า ในการยื่นสมัครเป็นผู้ใช้นี้ ข้อมูลต่างๆจะไม่มีพวกโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เมลล์ขยะ หรือสแปม หรือสิ่งที่อยู่ในรูปอื่นๆ  

 

IX.  ทรัพย์สินทางปัญญา

หากมิได้กล่าวไว้ในข้อกำหนดฯ นี้ ไม่มีการให้อนุญาตใดๆแก่คุณหรือบุคคลภายนอกในการที่จะได้มาซึ่งสิทธิด้วยเหตุโดยปริยาย หรือกฎหมายปิดปากหรือข้อกำหนดอื่น ภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎระเบียบ ซึ่งหมายรวมถึงบรรดากฎหมายลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา คุณตกลงว่า คอนเทนท์และเวปไซต์นั้น ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินและกฎหมายอื่น

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (ซึ่งรวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ที่ปรากฏอยู่บนเวปไซต์นี้ ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย โดยทั้งหมดเป็นของ อินฟินิกซ์ การเข้าสู่เวปไซต์ และการใช้ข้อมูลต่างๆนั้น ไม่เป็นการก่อให้เกิดการอนุญาตให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือใบอนุญาตของอินฟินิกซ์ และอินฟินิกซ์ ห้ามเด็ดขาดมิให้คุณใช้เครื่องหมายที่แสดงบนเวปไซต์ หรือ web site หรือบนคอนเทนท์ต่างๆที่อยู่บน web site ยกเว้น จะได้รับการแจ้งโดยกฎหมาย ใน site นี้ มีพื้นที่ที่สามารถโต้ตอบสื่อสารกันได้ ซึ่งหมายรวมถึง bulletin boards กระดานถามตอบ ส่วนที่ให้ความคิดเห็น และส่วนที่เห็นคำถามคำตอบ (รวมเรียก “the interactive area”) คุณอนุญาต อินฟินิกซ์ ในการที่จะนำความคิด ข้อเสนอทางความคิด ตัวหนังสือ กราฟฟิค ข้อความ ลิงค์ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่คุณส่งเข้ามาหรือแปะเข้ามาใน Interactive Area นี้ (รวมเรียกว่า “Postings”) การนำ Postings ไปใช้ของ อินฟินิกซ์ นี้ เป็นการได้รับอนุญาตจากคุณ แบบไม่มีค่า royalty ไม่เฉพาะเจาะจง นำไปใช้ได้ทั่วโลก และคุณไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ตลอดไป การอนุญาตนั้นหมายถึง สิทธิในที่จะทำขึ้น ใช้ ขาย ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ปรับใช้ เตรียม งานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ผนวกเข้ากับงานอื่น แปล กระจาย จัดแสดง แสดง และให้อนุญาตช่วงใน Postings นั้นๆ ในรูปแบบใดๆ ผ่านสื่อ หรือเทคโนโลยีปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้น

 

X.  ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกัน

เวปไซต์, คอนเทนท์ และบริการต่างๆในเวปไซต์จะอยู่ในรูปแบบที่เป็น และที่แสดงอยู่เท่านั้น อินฟินิกซ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่รับรองถึงชนิด การนำเสนอ การประยุกต์ใช้ หรือข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การให้การรับรองของการทำการค้า ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ หรือการไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา อินฟินิกซ์ ไม่รับรองว่าเวปไซต์จะไม่ถูกก่อกวน เหมาะสม ปลอดภัย หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด หรือจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดบน the Site นั้น อินฟินิกซ์ไม่ให้การรับรองว่า ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนเวปไซต์นั้นถูกต้อง หรือเชื่อถือได้ อินฟินิกซ์ไม่รับรองว่า ข้อมูลต่างๆที่คุณดาวน์โหลดจากเวปไซต์นั้น จะปราศจากไวรัส หรือ ไม่มีภยันตรายทางเทคนิคต่างๆ  อินฟินิกซ์ ไม่รับรองต่อการกระทำ การอนุญาต และการจัดการ ที่เกิดจากบุคคลภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เวปไซต์ , คอนเทนท์ และบริการต่างๆ ของคุณ คุณจะได้รับการสัณนิษฐานว่า คือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการเข้าใช้เวปไซต์ และ คอนเทนท์นั้น คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเยียวยาให้ อินฟินิกซ์ หากเกิดการไม่พอใจบนเวปไซต์ หรือ คอนเทนท์ ซึ่งถูกยกเลิกหรือถูกใช้ ข้อจำกัดในการบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น คือ การที่จะต้องเจรจาระหว่างคู่กรณี ถ้าพบว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบนเวปไซต์ หรือ คอนเทนท์ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อการซ่อมหรือการบริการนั้นแต่เพียงผู้เดียว

 

XI.  ข้อจำกัดความรับผิด

ตามข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายได้ให้อนุญาตไว้ อินฟินิกซ์จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องของคุณหรือบุคคลภายนอกต่อกรณีที่เป็นผลกระทบทางอ้อม ความผิดปกติ ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ หรือค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณทำการนำเสนอ สำเนา หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ หรือสาระต่างๆที่อยู่บนเวปไซต์ โดยมิพักที่จะต้องคำนึงถึงการเสียประโยชน์ หรือการเสียหายทางเศรษฐกิจ แม้ว่า อินฟินิกซ์ จะเป็นผู้แนะนำอันจะนำมาซึ่งความเสียหายนั้นก็ตาม

 แม้จะมีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หาก อินฟินิกซ์จะต้องเข้ารับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือ สูญหาย อันเกิดเนื่องมาจากการที่คุณเข้าใช้เวปไซต์หรือ คอนเทนท์นั้น ค่าความเสียหายสูงสุดที่ อินฟินิกซ์จะจ่ายนั้น จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายสำหรับการเข้าใช้เวปไซต์ ในวันก่อนวันที่จะมีการเรียกร้องให้ อินฟินิกซ์ รับผิดชอบในครั้งแรก

 

XII.  การชดใช้

คุณตกลงที่จะเป็นผู้ปกป้อง รับผิด และรับใช้ค่าความเสียหายใดๆ แทน อินฟินิกซ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยนช์ ผู้รับผลประโยชน์ ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทลูกหรือในเครือ หุ้นส่วน ผู้ผลิต และผู้ได้รับอนุญาตให้ได้สิทธิ ต่อการเรียกร้อง การกระทำ ความสูญหาย ความรับผิดชอบ สิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน รวมถึงบรรดาค่าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คุณได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ นี้ หรือ ต่อกฎหมายใดๆ และสิทธิใดๆ ของ อินฟินิกซ์ หรือ บุคคลภายนอก หรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คุณเข้าใช้เวปไซต์ หรือ นำคอนเทนท์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือ ผิดเงื่อนไขของผู้สมัคร หรือบริการ และการกระทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณเข้าใช้เวปไซต์

 

XIII.  ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ อินฟินิกซ์ ถูกผนวกอยู่กับข้อกำหนดในการเข้าใช้เวปไซต์นี้ กรุณาทำการพิจารณา นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเวปไซต์ ซึ่งได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรานี้ โดย คลิ๊กที่นี่ เพื่อทำความเข้าใจใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา หากคุณไม่ยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เวปไซต์ได้ นอกจากนี้ ในการเข้าใช้เวปไซต์นั้น คุณตกลงว่า การเข้าสู่การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เนตหรือการเข้าใช้เวปไซตืนั้น ไม่ได้หมายความถึงการมีความเป็นส่วนตัวหรือปลอดภัย คุณยอมรับด้วยว่า ข้อความหรือข้อมูลที่คุณส่งไปยังเวปไซต์นั้น อาจถูกอ่าน สำเนา เผยแพร่ซ้ำ หรือถูกตัดแยกโดยบุคคลอื่นได้ แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนเป็นพิเศษถึงการถูกใส่รหัส หรือการห้ามสำเนาหรือเผยแพร่ซ้ำแล้วก็ตาม 

 

XIV.  กฎหมายที่ใช้บังคับ และ การขจัดข้อพิพาท

ให้ใช้กฎหมายแห่งฮ่องกง ในการตีความ การบังคับใช้ แก่กรณีที่เกิดเป็นข้อพิพาทใดๆ สิทธิเรียกร้อง หรือความขัดแย้งที่เกิดมีขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คุณเข้าใช้เวปไซต์นี้ โดยไม่ต้องนำหลักการแห่งการขัดกันของกฎหมายมาบังคับใช้แก่กรณี บรรดาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับข้อกำหนดฯ หรือเวปไซต์ซึ่งเกิดขึ้นและไม่สามารถหาข้อยุติได้ จะถูกนำไปสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการแห่งศูนย์อนุญาโตตุลาการนานาชาติฮ่องกง โดยใช้ข้อกำหนดของ อนุญาโตตุลาการนานาชาติของฮ่องกงดังกล่าวนั้น และการพิจารณาวินิจฉัยของศูนย์อนุญาโตตุลการนานาชาติฮ่องกงนี้ให้ถือว่า เป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณี สถานที่ในการพิจารณาให้ทำที่ฮ่องกง ภาษาที่ใช้ในการพิจารณาคือภาษาอังกฤษ  

 

XV.  การฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ

หากคุณทำการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดฯ นี้ อินฟินิกซ์ มีสิทธิที่จะยกเลิก ประวิง หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการแก่คุณ หรือ การเข้าใช้ หรือใช้ในพื้นที่ทั้งหมด หรือบางส่วนของเวปไซต์ หรือทำการปิด หรือถอดถอนการลงทะเบียนบัญชีของคุณ โดยไม่ต้องมีการอธิบายใดๆ เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ หากจำเป็น อินฟินิกซ์ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆของคุณ หากมีการร้องขอในระหว่างการดำเนินคดีที่เกิดจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ นี้ จากเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่ได้ทำการฝ่าฝืนนี้ คุณยอมรับว่า คุณจะให้ความร่วมมือแก่ อินฟินิกซ์ ในการเข้าตรวจสอบเหตุสงสัยในการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดฯ นี้ และ อินฟินิกซ์ มีสิทธิที่จะเรียกให้คุณชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากความเสียหายนี้ด้วย กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายในขั้นการดำเนินคดีในศาล หากเป็นกรณีที่ อินฟินิกซ์ จะต้องนำคดีนี้ไปสู่ศาล คุณได้ยอมรับว่า การกระทำฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดฯ นั้นเป็นเหตุให้เกิดการผิดกฎหมายและเป็นธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และนำมาซึ่งความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อ อินฟินิกซ์ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถทดแทนแก้ไขได้ด้วยเงิน และคุณตั้งใจที่จะทำการชดเชยบรรเทาความเสียหายดังกล่าวนั้นให้แก่ อินฟินิกซ์ ด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งเป็นการเพียงพอและเหมาะสมต่อกรณีที่เกิดเป็นความเสียหายนั้นด้วย

 

XVI.  เป็นโมฆะในที่ที่ต้องห้าม

แม้ว่าจะสามารถเข้าใช้เวปไซต์ได้ทั่วโลก ในรูปแบบ สินค้า หรือบริการที่ปรากฏ หรือที่จัดวางไว้ หรือที่มีการสั่งผ่านหรือทำบน the Site นั้นๆ ซึ่งพร้อมในการให้บริการแก่ทุกคน หรือในทุกๆสภาพพื้นที่ แต่ อินฟินิกซ์ ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของตนเองในการที่จะจำกัดจำนวนหรือปริมาณของรูปแบบ สินค้า หรือบริการ ในการเข้าถึงได้ของบางบุคคลในบางพื้นที่ ในการวางรูปแบบ สินค้าหรือบริการที่ทำขึ้นบนเวปไซต์นี้ซึ่งอาจจะถูกยกเลิกในบางพื้นที่ได้ และหากคุณเลือกที่จะเข้าสู่เวปไซต์จากนอกเขตพื้นที่ที่ อินฟินิกซ์ ไม่ได้ให้บริการ คุณจะต้องกระทำโดยตัวคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งท้องถิ่นจากการเข้าสู่เวปไซต์จากพื้นที่นั้นเองด้วย

 

XVII.  ผลตอบรับ

คุณได้รับทราบว่า ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการพัฒนาเวปไซต์ ความเห็นต่อสินค้าและ/หรือบริการของ อินฟินิกซ์ จะไม่ใช่ข้อมูลความลับ ดังนั้น เราอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด

Copyright © 2017 Infinix Inc. All rights reserved.