ទទួល​បាន​ជំនួយជាមួយផលិតផលរបស់យើង។

ស្វែងយល់អំពីផលិតផល Infinix មើលសៀវភៅណែនាំតាមអ៊ីនធឺណិត ទាញយកឯកសារថ្មីៗបំផុត និងច្រើនទៀត។ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ Infinix ផ្សេងទៀត ឬទទួលបានសេវាកម្ម ការលើកទឹកចិត្ត​ និងដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពី Infinix ។

* Infinix Hot 5 is no longer receiving the updated security patch