Podmínky používání společnosti INFINIX

Naposledy aktualizováno: 1. června 2021

Úvod

Vítá vás společnosti INFINIX!

Společnost INFINIX MOBILITY LIMITED a její globální přidružené společnosti (dále označované jako „společnost INFINIX“, „my“, „naše“ nebo „náš“) vás tímto upozorňuje, abyste si přečetli a vzali na vědomí tyto podmínky používání (dále označované jako „tato smlouva“). Toto je právní smlouva mezi vámi a společností INFINIX, kterou se řídí vaše používání softwaru a služeb společnosti INFINIX a všech jejich funkcí a vlastností, jakož i dalších souvisejících webových stránek nebo online nabídek, ať už k nim přistupujete přes počítač, mobilní zařízení nebo libovolnou jinou technologii, prostředek nebo způsob. Abyste mohli systém a software společnosti INFINIX (dále souhrnně označované jako „software“) a služby společnosti INFINIX (dále souhrnně označované jako „služby“) správně používat, pečlivě si prosím před tím, než začnete používat zařízení INFINIX nebo než si stáhnete software zmíněný v této smlouvě, přečtěte zde uvedené smluvní podmínky a ujistěte se, že jim plně rozumíte. Jde zejména o odmítnutí odpovědnosti, omezení odpovědnosti, zásady ochrany osobních údajů, pravidla používání, uplatňované právo, řešení sporů a další sekce, které mohou být pro přehlednost zvýrazněné tučnými nebo velkými písmeny.

1. Přijetí této smlouvy

1.1 Stažením, instalací, kliknutím na tlačítko „registrovat“ nebo „souhlasím“ a/nebo přístupem či použitím zařízení, softwaru nebo služby společnosti INFINIX souhlasíte s tím, že budete tuto smlouvu dodržovat a budete jí vázáni. Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, nesmíte přistupovat k softwaru nebo službám společnosti INFINIX ani je používat.

1.2 Software a služby společnosti INFINIX nejsou zaměřené ani určené pro děti mladší 14 let (nebo věku, kdy jsou považované za „dítě“ podle jurisdikce, ve které software či služby společnosti INFINIX používáte). Pokud je vám méně než 14 let, nesmíte používat software ani služby společnosti INFINIX nebo společnosti INFINIX poskytovat jakékoli osobně identifikovatelné údaje. Pokud je vám 14 a více let, ale méně než 18 let (nebo méně, než je věk dospělosti v jurisdikci, kde používáte software a služby společnosti INFINIX), jste považováni za „nezletilou osobu“ a prohlašujete, že jste si prostudovali tuto smlouvu se svým rodičem nebo zákonným zástupcem a že vy i váš rodič nebo zákonný zástupce této smlouvě rozumíte a souhlasíte s ní. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce dovolující nezletilé osobě používat služby společnosti INFINIX, souhlasíte s tím, že: (i) budete dohlížet na používání softwaru a služeb společnosti INFINIX touto nezletilou osobou; (ii) berete na sebe všechna rizika spojená s používáním softwaru a služeb společnosti INFINIX touto nezletilou osobou, včetně přenášení obsahu přes internet ke třetím stranám a od nich; (iii) berete na sebe veškerou odpovědnost plynoucí z používání softwaru a služeb společnosti INFINIX touto nezletilou osobou; (iv) zaručujete správnost a pravdivost všech údajů odeslaných touto nezletilou osobou; a (v) berete na sebe odpovědnost a jste vázáni touto smlouvou při přistupování k softwaru a službám společnosti INFINIX a jejich používání touto nezletilou osobou.

1.3 Za účelem zlepšování vaší uživatelské spokojenosti nebo zlepšování výkonu produktu v oblasti bezpečnosti budeme i nadále usilovně pracovat na vývoji nového softwaru a služeb a včas vám poskytovat aktualizace softwaru (včetně například aktualizací verzí softwaru, úprav a funkčního zdokonalování) nebo jeho opravy. Společnost INFINIX si vyhrazuje právo upravovat tuto smlouvu podle potřeby v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Aktualizovaná smlouva nahradí původní smlouvu a bude platná po vypršení lhůty určené příslušnými zákony. Pokud příslušné zákony neobsahují žádné zvláštní ustanovení, bude smlouva platná ode dne jejího obnovení. Aktualizovaná smlouva bude oznámena na odpovídající oficiální webové stránce služby INFINIX, kde se na ni můžete kdykoli podívat. Pokud budete pokračovat v přístupu nebo používání softwaru nebo služby společnosti INFINIX, vyjadřujete tím, že jste si aktualizovanou smlouvu přečetli a souhlasíte s ní. Pokud s aktualizovanou smlouvou nesouhlasíte, přestaňte software nebo službu společnosti INFINIX používat.

2. Povolené využití licence

V rámci smluvních podmínek této smlouvy vám společnost INFINIX uděluje nevýhradní, nesublicencovatelnou, osobní, odvolatelnou a omezenou licenci pro přístup k tomuto softwaru a službě a k jejich používání. Tento software a službu můžete instalovat, používat, zobrazovat a spouštět pro nekomerční účely na zařízení INFINIX.

2.1 Systém INFINIX: označuje vlastní operační systém nezávisle vyvinutý a vlastněný společností INFINIX založený na systému Google Android nebo operačním systému jiné značky. Vlastnictví společnosti INFINIX tohoto systému zahrnuje: (i) informace zahrnující mimo jiné kódy uložené na zařízení a další vestavěný software, dokumenty, rozhraní, obsah a fonty, které jsou vám poskytnuty prostřednictvím zařízení INFINIX, a veškerý materiál společnosti INFINIX nebo jejího poskytovatele licence chráněný autorským zákonem; (ii) úpravy nebo aktualizace softwaru popsaného v bodě (i).

2.2 Tento software: označuje aplikační program systému nezávisle vyvinutý společností INFINIX, který je součástí systému INFINIX.

2.3 Tato služba: označuje různé související služby poskytované společností INFINIX uživatelům prostřednictvím tohoto softwaru.

2.3.1 Můžete využívat prohlížeč, nahrávání, kalkulátor, počasí, správu souborů, stahování, poznámkový blok, telefon, SMS, kameru, fotografie, adresář, Bluetooth a další funkce. Konkrétní poskytované funkce závisejí na zařízení INFINIX, které jste si zakoupili.

2.3.2 Tuto službu můžete využívat prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů a dalších terminálů uváděných společností INFINIX. Společnost INFINIX bude zároveň pokračovat v obohacování podoby terminálů pro uživatele této služby.

2.3.3 Když používáte zařízení INFINIX, některý software a služby mohou mít samostatné uživatelské smlouvy nebo jiná pravidla. Před použitím výše zmíněného softwaru nebo služeb si je prosím důkladně přečtěte.

3. Duševní vlastnictví; vlastnická práva

Společnost INFINIX si vyhrazuje práva duševního vlastnictví k tomuto softwaru a službě a k veškerému souvisejícímu informačnímu obsahu (mimo jiné například k návrhu uživatelského rozhraní, obrázkům, fontům, zvuku atd.) a veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. Výše zmíněná práva duševního vlastnictví, mimo jiné například autorská práva a práva k ochranným známkám a patentům, jsou chráněná příslušnými právy na ochranu duševního vlastnictví, právy proti nekalé soutěži a dalšími příslušnými zákony, nařízeními a odpovídajícími mezinárodními smlouvami. Pro záležitosti, které nejsou v této smlouvě výslovně povolené, jako jsou například komerční prodej, reprodukce a povolení k používání tohoto softwaru libovolnou třetí stranou, musíte získat samostatný formální písemný souhlas společnosti INFINIX.

4. Omezení používání tohoto softwaru a služby

4.1 Při používání tohoto softwaru a služby nesmíte provádět žádné z následujících činností, mimo jiné například:

4.1.1 Zveřejňovat, přenášet, šířit nebo ukládat obsah, který porušuje zákony a nařízení, zásady, veřejný pořádek, dobré mravy a společenskou etiku, jako jsou urážky, pomluvy, násilí nebo zneuctění náboženství atd.; zveřejňovat, přenášet, šířit nebo ukládat vymyšlené informace nebo reklamní informace za účelem uvedení v omyl nebo oklamání jiných osob;

4.1.2 Pronajímat, půjčovat, kopírovat, upravovat, odkazovat, přetiskovat, kompilovat, vydávat nebo publikovat tento software a provádět podobné činnosti;

4.1.3 Provádět jailbreaking, zpětnou analýzu, převod ze zdrojového kódu, dekompilaci nebo se jinak pokoušet o zničení tohoto softwaru; nebo k tomuto softwaru přistupovat či ho narušovat pomocí modulů plug-in, tag-on nebo nástrojů či služeb třetích stran, které nejsou společností INFINIX schváleny;

4.1.4 Kopírovat, upravovat, přidávat, odstraňovat, provozovat ve formě připojování nebo vytvářet libovolná odvozená díla z dat softwaru, dat uvolněných do paměti terminálu během používání softwaru, interaktivních dat na straně klienta a serveru během používání softwaru a z dat systému, která jsou nutná k provozu softwaru; nebo přidávat, odstraňovat či měnit funkce nebo provozní účinky softwaru úpravou nebo vytvářením instrukcí a dat, které se vyskytují během používání softwaru; nebo provozovat či veřejně šířit software a metody používané pro výše uvedené účely, ať už komerčně nebo jinak;

4.1.5 Provádět další činnosti, které porušují zákony a nařízení, zásady, veřejný pořádek, dobré mravy a společenskou etiku, nebo činnosti, které nejsou společností INFINIX písemně schválené.

4.2 Nesmíte provádět, a souhlasíte s tím, že nebudete provádět ani umožňovat ostatním provádět (pokud to není touto smlouvou výslovně povoleno) dekompilaci, zpětnou analýzu, převod ze strojového kódu, pokusy o odvození zdrojového kódu, dešifrování, úpravy nebo vytváření odvozených děl ze softwaru společnosti INFINIX nebo libovolných služeb poskytovaných softwarem společnosti INFINIX či jeho částmi (kromě případu a jen v rozsahu, v němž jsou výše uvedená omezení zakázána příslušnými zákony nebo licenčními podmínkami upravujícími používání opensourcových komponent, které mohou být součástí softwaru společnosti INFINIX). Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, skrývat ani měnit žádná oznámení o vlastnických právech (včetně oznámení o ochranných známkách a autorských právech), která mohou být připojena k softwaru společnosti INFINIX nebo v něm obsažena.

5. Pravidla používání tohoto softwaru a služeb

5.1 Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že když se rozhodnete používat zařízení INFINIX, musíte dodržovat práva a závazky stanovené v této smlouvě.

5.2 Protože společnost INFINIX může vyvíjet různé verze softwaru pro různá zařízení, musíte si vybrat správný software ke stažení a dodržovat tipy pro jeho správnou instalaci.

5.3 Aby mohla společnost INFINIX poskytovat služby s lepší kvalitou a bezpečností, může během vaší instalace tohoto softwaru nainstalovat další software. Můžete si vybrat, zda ho nainstalujete, nebo ne.

5.4 Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že poskytování softwaru a služby může být společností INFINIX pozastaveno nebo ukončeno na základě našich obchodních plánů pro rozvoj nebo na základě požadavků soudních, regulačních a dozorových orgánů.

5.5 Pokud to není povoleno příslušným zákonem a písemným souhlasem společnosti INFINIX, nesmíte software a službu společnosti INFINIX používat nebo jinak exportovat či reexportovat.

6. Faktory pro vaše používání tohoto softwaru a služeb

6.1 Plně rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že když používáte určitou službu tohoto softwaru, vaše zařízení může potřebovat příslušná oprávnění a rozhraní k zajištění odpovídajících funkcí a že pro určité služby může být také nutná samostatná uživatelská smlouva. Před používáním této služby si prosím důkladně přečtěte příslušné výše zmíněné smlouvy a pravidla.

6.2 Společnost INFINIX má právo zobrazovat vám v průběhu poskytování této služby všechny typy informací, včetně například výzev k autorizaci, reklamních a propagačních informací atd. Tyto informace se mohou objevovat ve formě systémových zpráv nebo automaticky otevíraných oken. Pokud nesouhlasíte s přijímáním některých informací, můžete příslušnou službu zrušit, což může v konečném důsledků vést k nedostupnosti příslušné funkce služby.

6.3 Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že společnost INFINIX vynaloží komerčně přiměřené úsilí na ochranu zabezpečení vašeho úložiště dat během vašeho používání této služby, ale společnost INFINIX nemůže poskytnout plnou záruku mimo jiné v následujících situacích:

6.3.1 V maximální možné míře povolené zákonem společnost INFINIX nenese žádnou odpovědnost za smazání nebo poruchu úložiště s příslušnými daty v tomto softwaru a službě;

6.3.2 Společnost INFINIX bude uchovávat data v souladu s minimální dobou uchovávání požadovanou pro rozvoj podnikání, pokud nesouhlasíte s prodloužením doby uchovávání nebo pokud to není jinak povoleno zákonem. Společnost INFINIX má také právo se dle svého uvážení rozhodnout o maximálním úložném prostoru pro data v zařízení INFINIX nebo v tomto softwaru. Příslušná data v tomto softwaru a službě si můžete sami zazálohovat podle svých potřeb.

6.4 Když používáte tuto službu, konkrétní zobrazovaný obsah se může lišit v závislosti na verzi softwaru, který používáte. Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že když používáte určitou verzi tohoto softwaru nebo když vstupujete na příslušné stránky aplikace vyvinuté společností INFINIX, pak aby bylo možné zlepšit vaši uživatelskou spokojenost, mohou být upraveny nezbytné informace, jako například místo instalace, velikost a uživatelské rozhraní nainstalované aplikace na vašem koncovém zařízení v závislosti na samotné verzi poskytnuté společností INFINIX.

6.5 Plně rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že pokud si budete při používání tohoto softwaru potřebovat zaregistrovat účet, ponesete odpovědnost za řádné udržování bezpečnosti údajů o zaregistrovaném účtu a hesla k účtu a že ponesete odpovědnost za veškeré činnosti, ke kterým dojde v rámci účtu, který jste si pro zařízení INFINIX zaregistrovali, včetně veškerého obsahu, který publikujete, a za všechny důsledky, které z toho vyplynou.

6.6 Sami musíte posoudit obsah, ke kterému při používání této služby máte přístup, a nesete rizika plynoucí z používání takového obsahu, včetně rizik plynoucích ze závislosti na správnosti, úplnosti nebo realizovatelnosti tohoto obsahu. Společnost INFINIX nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které v důsledku výše zmíněných rizik utrpíte.

6.7 Pokud společnost INFINIX dostane zprávu od jiných osob nebo zjistí, že jste porušili podmínky této smlouvy, bude mít společnost INFINIX kdykoli a bez předchozího upozornění právo: odstranit a skrýt příslušný obsah; pozastavit nebo ukončit vaše používání příslušného účtu INFINIX nebo všech služeb; prošetřit právní odpovědnost a přijmout další opatření. Pokud porušíte některou z podmínek této smlouvy a způsobíte tím škodu libovolné třetí straně, ponesete výhradně veškerou odpovědnost, která z toho vyplývá, a nahradíte společnosti INFINIX případné ztráty, které z toho společnosti INFINIX vzniknou (mimo jiné například možné správní pokuty, poplatky za právní zastoupení a poplatky za vyšetřování a shromažďování důkazů).

 

7. Aktualizace této smlouvy

Abychom vám mohli lépe poskytovat příslušné služby a zaručit bezpečnost tohoto softwaru, můžeme tento software a příslušné služby čas od času aktualizovat (mimo jiné například úpravami softwaru, aktualizací softwaru, částečným vypnutím funkcí, posílením funkcí, vývojem nových služeb, nahrazením softwaru a zlepšením funkcí). Můžete se rozhodnout podle svých potřeb, zda chcete na odpovídající verzi aktualizovat. Abychom vám usnadnili používání zařízení INFINIX a poskytli lepší službu, může tento software v souladu s platnými zákony ve výchozím nastavení povolit funkci automatického upgradování a aktualizace. Můžete se rozhodnout, zda tuto funkci v nastavení softwaru povolíte. V případě těchto aktualizací vás budeme odpovídajícím způsobem informovat (mimo jiné například pomocí systémových oznámení, zpráv na webové stránce, oznámení, upozornění na aktualizace v obchodu s aplikacemi atd.) a vy máte právo se rozhodnout, zda chcete aktualizovanou verzi přijmout. Aktualizace na nejnovější verzi může zlepšit vaši uživatelskou zkušenost. Pokud se rozhodnete nepřijmout aktualizovanou verzi poskytnutou společností INFINIX, rozumíte tomu, že můžete vystavit software vážnému bezpečnostnímu riziku nebo způsobit, že bude software nepoužitelný či nestabilní. Odmítnutí aktualizace softwaru může mít za následek omezení nebo nepoužitelnost některých funkcí softwaru.

 

8. Software a služby poskytované třetími stranami

8.1 Abyste mohli snadněji používat zařízení INFINIX, může tento software nebo tato služba používat software nebo služby třetích stran, a tyto třetí strany poskytují výsledky takového použití a přístupu (včetně například služeb a obsahu poskytovaných třetí stranou, na které se dostanete prostřednictvím tohoto softwaru nebo této služby, nebo ke kterým uvedená třetí strana přistupuje přes otevřenou platformu společnosti INFINIX). Kromě podmínek této smlouvy musíte při používání softwaru nebo služeb poskytovaných na zařízení INFINIX třetími stranami dodržovat také uživatelské smlouvy těchto třetích stran. Společnosti INFINIX nemůže zaručit bezpečnost, přesnost a platnost služeb a obsahu poskytovaného třetími stranami a další nejistá rizika; příslušná rizika a z nich vyplývající odpovědnost nesete výhradně vy.

8.2 Ať už jsou software nebo služby třetích stran předinstalovány na zařízení INFINIX, nebo si je aktivujete či objednáváte vy, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost INFINIX odmítá veškeré výslovné nebo předpokládané záruky ohledně bezpečnosti, přesnosti a platnosti služeb a obsahu poskytovaného třetími stranami a dalších nejistých rizik.

8.3 Případné spory mezi vámi a výše uvedenými poskytovateli softwaru a služeb třetích stran se budou řešit mezi vámi a touto třetí stranou a případnou odpovědnost ponesete vy.

9. Poplatky a reklama

Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že i když je vám nyní tento software a služba nabízen zdarma, může dojít k tomu, že při průběžném obnovování naší služby budete muset za některou část softwaru nebo služby poskytované společností INFINIX platit. Společnost INFINIX si vyhrazuje právo do budoucí služby přidat zpoplatněné vlastnosti a funkce. Společnost INFINIX si také vyhrazuje právo vám v souvislosti se softwarem a službu INFINIX zobrazovat reklamy. V případě nějakého placeného softwaru a služby v tomto softwaru vás před tím, než je použijete, jasně upozorníme, a vy se můžete rozhodnout, zda takový placený software či službu přijmete nebo budete používat. V takovém případě používejte tento placený software nebo službu podle našich pokynů (včetně například zásad pro servisní poplatky, platebních podmínek a pravidel služby). Takový placený software a služby můžete používat poté, co výslovně odsouhlasíte příslušná pravidla a budete ochotní platit poplatky.

Během vašeho používání tohoto softwaru a služeb se budou spotřebovávat prostředky vašeho zařízení, šířka pásma, data a další prostředky. Poplatky za výše zmíněné prostředky, například za nákup zařízení INFINIX, poplatky za přístup k internetu, poplatky za zprávy SMS a platby za služby s přidanou hodnotou softwaru hradíte vy.

10. Zásady ochrany osobních údajů

Když používáte zařízení, software a služby společnosti INFINIX, může společnost INFINIX potřebovat shromažďovat osobní údaje, aby vám mohla tyto služby poskytovat. Společnost INFINIX věnuje velkou pozornost ochraně vašich osobních údajů a vytvořilazásady ochrany osobních údajůspolečnosti INFINIX, které obsahují podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost INFINIX vaše osobní údaje shromažďuje, používá, ukládá, přenáší a zveřejňuje. Stažením, instalací nebo používáním služeb souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami této smlouvy a zásadami ochrany osobních údajů, a společnost INFINIX bude vaše soukromí v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů chránit.

11. Ukončení a porušení smlouvy

Společnost INFINIX má právo posoudit, zda je vaše chování v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud usoudí, že jste porušili příslušné zákony a nařízení nebo nedodrželi některé smluvní podmínky této smlouvy či související pravidla, má společnost INFINIX a její poskytovatelé licence právo na základě závažnosti vašeho porušení odstranit porušující obsah, bez předchozího upozornění omezit, pozastavit nebo ukončit vaše používání softwaru a služby společnosti INFINIX a přijmout další opatření, která bude společnost INFINIX považovat za vhodná. Za vaše porušující chování také ponesete odpovědnost. Po ukončení musíte přestat tento software a službu používat a okamžitě odstranit veškerý software a související materiál, který jste již na své zařízení INFINIX zkopírovali a/nebo nainstalovali.

12. Odškodnění

Společnost INFINIX, její mateřské, dceřiné a přidružené společnosti a všechny jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce a zaměstnance, jakož i libovolnou stranu jednající jménem společnosti INFINIX, odškodníte, osvobodíte od závazků a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, žaloby, závazky, ztráty, škody, rozsudky, náklady a výdaje třetích stran, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení (souhrnně označovaných jako „nároky“), které vzniknou v důsledku (i) libovolného použití služeb společnosti INFINIX nebo produktů použitých ve službách společnosti INFINIX vámi nebo jakoukoli osobou, které není v souladu s podmínkami této smlouvy; (ii) libovolného porušení této smlouvy vámi nebo jakoukoli osobou, které umožníte používat služby společnosti INFINIX; nebo (iii) libovolného porušení zákonů, nařízení nebo práv jakékoli třetí strany vámi nebo jakoukoli osobou, které umožníte používat služby společnosti INFINIX nebo produkty použité ve službách společnosti INFINIX.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

13.1 ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE A SLUŽBY SPOLEČNOSTI INFINIX JSOU V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO GARANCÍ LIBOVOLNÉHO DRUHU NEBO POVAHY, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VČETNĚ NAPŘÍKLAD LIBOVOLNÝCH (PŘÍPADNÝCH) PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKŮ, KVALITY PROVEDENÍ, ABSENCE VIRŮ A ABSENCE NEDBALOSTI, TO VŠE OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARU A SLUŽBY.

13.2 TENTO SOFTWARE NEOBSAHUJE ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ KÓD NAVRŽENÝ K NIČENÍ DAT NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO K ZÍSKÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SPOLEČNOST INFINIX TAKÉ UČINÍ VŠE, CO BUDE V JEJÍCH SILÁCH, K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO, RYCHLÉHO, EFEKTIVNÍHO, PŘESNÉHO, SPOLEHLIVÉHO A NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU TOHOTO SOFTWARU A SLUŽBY, ALE S OHLEDEM NA OMEZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ MŮŽE BÝT TENTO SOFTWARE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBA OVLIVNĚNA RŮZNÝMI NESTABILNÍMI FAKTORY; SPOLEČNOST INFINIX NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ, ŽE JE SOFTWARE KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI SOFTWAROVÝMI A HARDWAROVÝMI SYSTÉMY, NEBO ŽE JE BEZCHYBNÝ, ŽE MŮŽE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, NEBO ŽE JE MOŽNÉ V SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBĚ OPRAVIT JAKÉKOLI CHYBY. POKUD NASTANOU OKOLNOSTI JAKO NAPŘÍKLAD NEKOMPATIBILITA NEBO PORUCHA SOFTWARU, OBRAŤTE SE NA NÁS S ŽÁDOSTÍ O TECHNICKOU PODPORU. POKUD NEBUDE MOŽNÉ PROBLÉM S KOMPATIBILITOU VYŘEŠIT, MŮŽETE TENTO SOFTWARE SMAZAT. SPOLEČNOST INFINIX JE V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ZPROŠTĚNA ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI VAŠE JÍM ZPŮSOBENÉ ZTRÁTY.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ NEZAKAZUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, NENESE SPOLEČNOST INFINIX, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, VYŠŠÍ VEDENÍ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ MIMO JINÉ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽÍVÁNÍ, DAT, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEHMOTNÉ ŠKODY ČI ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKLY Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ, AŤ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI, BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, DELIKTNÍ ČI JINOU), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST INFINIX NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA: (i) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU; (ii) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠÍM PŘENOSŮM ČI DATŮM NEBO JEJICH POZMĚNĚNÍ; (iii) VYMAZÁNÍ, POŠKOZENÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ VAŠICH PŘENOSŮ ČI DAT VE SLUŽBĚ NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ LIBOVOLNÉ TŘETÍ STRANY VE SLUŽBĚ; A (v) JAKÉHOKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ NEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

MAXIMÁLNÍ NÁHRADA SPOLEČNOSTI INFINIX ZA VŠECHNY VAŠE ZTRÁTY ZÁROVEŇ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ/ZAKOUPENÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI INFINIX (POKUD JDE O PLACENOU SLUŽBU) BĚHEM 12 MĚSÍCŮ PŘED DATEM VZNESENÍ NÁROKU. POKUD ZÁKONY VE VAŠEM REGIONU NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM DOHODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU PLATIT PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A NAŘÍZENÍ.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

15.1 Rozhodné právo. Výkon, plnění, výklad, úpravy a řešení sporů z této smlouvy se řídí právem Zvláštní administrativní oblasti Hongkong Čínské lidové republiky, s výjimkou jeho kolizních ustanovení. Souhlasíte s tím, že tato smlouva je podepsána v Hongkongu.

15.2 Rozhodčí řízení. Jakýkoli spor nebo neshoda mezi vámi a společností INFINIX založená na této smlouvě budou nejprve řešeny přátelským vyjednáváním. Pokud nelze přátelským vyjednáváním dosáhnout žádné dohody, bezpodmínečně přijímáte a souhlasíte s tím, že veškeré nároky, spory nebo neshody (ať už smluvní, deliktní nebo jiné), které můžete mít vůči jakémukoli subjektu společnosti INFINIX, ředitelům, zástupcům a zaměstnancům libovolného subjektu společnosti INFINIX, které plynou ze služeb společnosti INFINIX, týkají se jich nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejí, budou předloženy Hongkongskému mezinárodnímu arbitrážnímu centru (HKIAC) k urovnání před jedním (1) arbitrem v souladu s pravidly centra HKIAC. Rozhodčí řízení se bude konat v Hongkongu v Číně, průběh řízení a všechny zápisy a písemné důkazy budou v anglickém jazyce a rozsudek na základě nálezu vydaného rozhodci může být zapsán u libovolného příslušného soudu. Nároky vůči společnosti INFINIX smíte uplatňovat pouze individuálně, nikoli jako žalující strana nebo člen skupiny v jakékoli hromadné nebo společné žalobě či řízení.

16. Obecné podmínky

16.1 Nadpisy. Nadpisy všech podmínek v této smlouvě jsou jen pro orientaci, nemají skutečný vlastní význam a nelze je používat jako základ pro výklad významu této smlouvy.

16.2 Oddělitelnost. Pokud bude libovolná podmínka nebo ustanovení této smlouvy jakýmkoli soudním nebo správním orgánem shledáno z jakýchkoli důvodů neplatným nebo nevymahatelným, nebude mít takové rozhodnutí vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek a ustanovení této smlouvy a zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou plně platná a budou interpretována v souladu s jejími podmínkami.

16.3 Jazyky. Pokud je tato smlouva vyhotovena v angličtině, arabštině nebo jiných jazycích, je v případě jakéhokoli rozporu rozhodující její anglická verze.

16.4 Vyloučení zřeknutí se práv. Pokud společnost INFINIX nebude kdykoli vymáhat libovolné ustanovení služeb společnosti INFINIX, nebo pokud po vás společnost INFINIX nebude kdykoli vyžadovat plnění libovolného ustanovení služeb společnosti INFINIX, nelze to v žádném případě považovat za současné nebo budoucí se zřeknutí takových ustanovení, ani to žádným způsobem neovlivní právo společnosti INFINIX vymáhat taková ustanovení později. Pokud se společnost INFINIX výslovně zřekne libovolného ustanovení, podmínky nebo požadavku služeb společnosti INFINIX, neznamená to zřeknutí se jakékoli budoucí povinnosti takové ustanovení, podmínku nebo požadavek dodržovat.

16.5 Kompletní smlouva. Tato smlouva představuje kompletní smlouvu mezi vámi a společností INFINIX ohledně vašeho používání softwaru a nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností INFINIX ohledně používání softwaru. Mohou se na vás také vztahovat další smluvní podmínky, které mohou platit, když použijete nebo zakoupíte opensourcový software, obsah třetích stran nebo jiné služby společnosti INFINIX.