OGRANIČENA GARANCIJA KOMPANIJE INFINIX

Kompanija INFINIX pruža garanciju za proizvode i dodatnu opremu označenu brendom INFINIX („INFINIX proizvod“) u slučajevima defektnih materijala i izrade, a pri normalnoj upotrebi u skladu sa smjernicama objavljenim od strane kompanije INFINIX, i to za period od JEDNE (1) GODINE od dana originalne kupovine u maloprodajnom objektu od strane krajnjeg korisnika – kupca („Garantni period“). Smjernice objavljene od strane kompanije INFINIX uključuju, bez ograničenja, informacije sadržane u tehničkim specifikacijama, korisnička uputstva i informacije o servisiranju.

Šta ova Garancija ne pokriva?

Ova Garancija ne važi

1.   za bilo koji proizvod ili softver koji nije označen brendom INFINIX, čak i ako se nalazi u pakovanju sa INFINIX proizvodima ili se prodaje zajedno sa njima. Proizvođači, dobavljači ili izdavači koji nisu dio kompanije INFINIX Vam mogu ponuditi sopstvenu garanciju – za sve dodatne informacije se obratite njima.

2.   za potrošne dijelove, kakvi su baterije ili zaštitni slojevi koji se tokom vremena troše, izuzev u slučajevima nastanka kvara čiji su uzrok defektni materijali ili izrada;

3.   za estetska oštećenja, uključujući, bez ograničenja, ogrebotine, ulegnuća i slomljene plastične dijelove oko portova;

4.   za oštećenja nastala prilikom nezgode, agresivne upotrebe, zloupotrebe, kontakta sa tečnostima, požara, zemljotresa ili drugih spoljašnjih uzroka;

5.   za oštećenja nastala upotrebom INFINIX proizvoda suprotno uputstvima koja stoje u smjernicama objavljenim od strane kompanije INFINIX;

6.   za oštećenja nastala prilikom servisiranja (uključujući nadogradnju i proširenje) obavljanih od strane lica koja nisu predstavnici kompanije INFINIX, niti predstavljaju ovlašteni servis kompanije INFINIX;

7.   za INFINIX proizvod koji je prepravljan radi promjene funkcionalnosti ili karakteristika, a bez pribavljenog pisanog odobrenja od kompanije INFINIX;

8.   za defekte nastale usljed uobičajenog habanja ili normalnog starenja INFINIX proizvoda;

9.   ukoliko je serijski broj INFINIX proizvoda uklonjen ili oštećen.

Vaše odgovornosti

Prije nego što svoj INFINIX proizvod date na garantni servis, trebalo bi da napravite zasebnu rezervnu kopiju sadržaja sa njegovog memorijskog uređaja, uklonite sve podatke o ličnosti koje želite da zaštitite i onemogućite sve bezbjednosne lozinke.

Prilikom obavljanja garantnog servisa, sadržaj memorijskog uređaja će biti izbrisan, a uređaj formatiran. Kompanija INFINIX i njeni agenti nisu odgovorni za gubitak softverskih programa, podataka ili drugih informacija sadržanih u memorijskom uređaju ili bilo kom drugom dijelu servisiranog INFINIX proizvoda.

Važno: Nemojte otvarati INFINIX proizvod. Otvaranje INFINIX proizvoda može dovesti do nastanka oštećenja koje nije pokriveno ovom Garancijom. Servisiranje ovog INFINIX proizvoda treba da obavi isključivo kompanija INFINIX ili ovlašteni servis kompanije INFINIX.